VOP

Všeobecné obchodní podmínky Voltride s.r.o.

 

(dále jen jako „všeobecné obchodní podmínky“) Prodávajícím se ve smyslu těchto všeobecných obchodních podmínek označuje společnost Voltride s.r.o. se sídlem Nové sady 988/2, 602 00 Brno, IČO: 083 34 129, vedená u Krajského soudu v Brně, C 113015 (dále jako „prodávající“).

Kontakty: info@voltride.cz
Zákaznická linka: 22 888 5306

 1. Zboží je možné vybrat prohlížením katalogu na těchto webových stránkách, s pomocí operátora na čísle 22 888 5306 nebo v našich kamenných prodejnách.
 2. Při objednávání přes internet uveďte, prosím, následující údaje:
  1. Pokud nakupujete jako spotřebitel, to jest jako fyzická osoba, která nekoná při uzavírání smlouvy na dálku v rámci předmětu své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolaní, uveďte jméno a příjmení, adresu. Současně uveďte vaše telefonní číslo a e-mail.
  2. Pokud nakupujete v souvislosti s vaší podnikatelskou činností, uveďte i obchodní jméno, IČ, DIČ a místo podnikaní nebo sídlo.
 3. Po odeslání objednávky bude vaše objednávka zpracována a na váš e-mail bude obratem doručeno potvrzení o přijetí objednávky. Detaily objednávky a předpokládaný termín dodání zboží až ke kupujícímu s vámi dohodneme e-mailem. Na vámi uvedenou e-mailovou adresu vám budou v případě potřeby zaslány všechny další informace týkající se vaší objednávky.
 4. Doručení potvrzení o přijetí objednávky ze strany prodávajícího neznamená uzavření kupní smlouvy. Po doručení potvrzení o přijetí objednávky dochází k ověření dostupnosti zboží ze strany prodávajícího a kupní smlouva je uzavřena až závazným akceptováním návrhu na uzavření kupní smlouvy kupujícího prodávajícím ve formě e-mailového potvrzení, že je zboží připraveno na vyzvednutí, resp. že bylo zboží expedováno.
 5. Prodávající je povinen splnit objednávku a dodat kupujícímu zboží ve lhůtě nejdéle 60 dní. Zboží však obvykle expedujeme do 2 pracovních dní. Dodání zboží uskutečňujeme během pracovních dní. O přesném dni expedice a dodání zboží vás budeme informovat e-mailem.
 6. Prodávající oznamuje tímto kupujícímu, že při zpracování osobních údajů kupujícího se předpokládá, že osobní údaje kupujícího budou poskytnuty a zpřístupněny třetím stranám, resp. okruhu příjemců, jako například dopravci, bance, zpracovateli plateb a podobně.
 7. Po převzetí zboží vám doručíme doklad o převzetí zboží, který je zároveň dokladem o zaplacení zboží v případě platby na dobírku. Doklad o převzetí zboží je zároveň objednávkou zboží v písemné podobě. Daňový doklad s vyčíslením kupní ceny a DPH vám bude odeslaný v den dodání zboží formou e-mailu. Zboží se považuje za převzaté kupujícím v okamžiku, kdy kupující nebo jím určená třetí osoba převezme všechny části objednaného zboží, nebo pokud:
  1. zboží objednané kupujícím v jedné objednávce dodávají odděleně, okamžikem převzetí zboží, který byl dodaný jako poslední,
  2. dodává zboží sestávající z více dílů nebo kusů, okamžikem převzetí posledního dílu nebo kusu,
  3. zboží dodává opakovaně během vymezeného období, okamžikem převzetí prvního dodaného zboží.
 8. Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, nebo pokud výrobce, dovozce nebo dodavatel zboží dohodnutého ve smlouvě přerušil výrobu nebo provedl tak závažné změny, které znemožnily realizaci splnění povinností prodávajícího vyplývajících ze smlouvy nebo z důvodů vyšší moci, nebo pokud ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze na něm spravedlivě požadovat, není schopen dodat zboží kupujícímu ve lhůtě stanovené těmito všeobecnými obchodními podmínkami nebo v ceně, která je uvedena v internetovém obchodě. Prodávající je povinen o této skutečnosti neprodleně informovat kupujícího a vrátit mu již zaplacenou zálohu za zboží domluvené ve smlouvě ve lhůtě do 14 dnů od oznámení o odstoupení od smlouvy a to převodem na účet určený kupujícím.
 9. Kupující je oprávněn i bez uvedení důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dnů ode dne převzetí zboží. Kupující má právo v této lhůtě zboží rozbalit a odzkoušet obdobným způsobem jako je obvyklé při nákupu v klasickém "kamenném" obchodě. Odzkoušet však neznamená začít zboží používat a následně jej vrátit prodávajícímu. Kupující může uplatnit právo na odstoupení od smlouvy u prodávajícího v listinné podobě nebo e-mailem na adrese info@voltride.cz způsobem nevzbuzujícím pochybnosti, že došlo k odstoupení od smlouvy. Kupující může použít formulář pro odstoupení od smlouvy. Pokud se takto rozhodnete, zašlete nám spolu se zbožím vámi podepsané písemné prohlášení o odstoupení od smlouvy s uvedením vašeho jména a příjmení, vaší adresy, čísla objednávky, data objednání a čísla účtu pro finanční vypořádání.
 10. Pokud kupující odstoupí od smlouvy, ruší se od začátku i každá doplňková smlouva související se smlouvou, od které kupující odstoupil.
 11. Zboží zašlete spolu s dokladem o koupi nejpozději do 14 dnů od dne odstoupení od smlouvy zpět na adresu: Červenej armády 359, 90632 Jablonica, Slovensko, případně předejte zboží osobně na prodejně (výdejním místě). Kupující je odstoupením od smlouvy povinen doručit prodávajícímu zboží kompletní včetně kompletní dokumentace, nepoškozené, podle možnosti v originálním obalu a nepoužívaný. Doporučuje se zboží pojistit. Zásilky na dobírku prodávající nepřebírá. Po platném odstoupení od smlouvy prodávající vrátí kupujícímu všechny platby, které kupující prokazatelně uhradil v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy, zejména kupní cenu včetně nákladů na doručení zboží. Prodávající však není povinen uhradit kupujícímu dodatečné náklady, pokud si kupující zvolil jiný způsob doručení, než je nejlevnější běžný způsob doručení nabízen prodávajícím. Dodatečnými náklady se rozumí rozdíl mezi náklady na doručení, které si zvolil kupující, a náklady na nejlevnější běžný způsob doručení nabízen prodávajícím. Platby budou kupujícímu vráceny do 14 kalendářních dnů ode dne, kdy bude prodávajícímu doručeno oznámení kupujícího o odstoupení od kupní smlouvy. Úhrada bude provedena stejným způsobem, jaký použil kupující při své platbě. Tím není dotčeno právo kupujícího dohodnout se s prodávajícím na jiném způsobu platby, pokud v souvislosti s tím kupujícímu nebudou účtovány žádné další poplatky.
 12. V případě, že kupující odstoupí od smlouvy a doručí prodávajícímu zboží, které je použito a je poškozeno nebo neúplné, nebo hodnota předmětného zboží je snížena v důsledku takového zacházení se zbožím, které je nad rámec zacházení potřebného ke zjištění vlastností a funkčnosti zboží, má prodávající vůči kupujícímu nárok na náhradu škody ve výši hodnoty opravy zboží a uvedení zboží do původního stavu, resp. prodávající má právo požadovat od kupujícího proplacení snížení hodnoty zboží a kupující je o této skutečnosti vyrozuměn.
 13. V případě, že kupující odstoupí od smlouvy a doručí prodávajícímu zboží, které je používáno, poškozeno nebo neúplné, zavazuje se kupující uhradit prodávajícímu částku, o kterou se snížila hodnota zboží ve skutečné výši, náklady vzniklé prodávajícímu v souvislosti s opravou zboží a jeho uvedením do původního stavu kalkulovány podle ceny pozáručního servisu zboží.
  Kupující je povinen ve smyslu tohoto bodu všeobecných obchodních podmínek prodávajícímu uhradit náhrady nejvíce ve výši rozdílu mezi kupní cenou zboží a hodnotou zboží v době odstoupení od kupní smlouvy.
 14. Prodávající se zavazuje vrátit kupujícímu částku zaplacenou za příslušné zboží (spolu se všemi platbami, které od něj přijal na základě smlouvy nebo v souvislosti s ní, včetně nákladů na dopravu, dodání a poštovné a jiných nákladů a poplatků) ve lhůtě 14 kalendářních dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Prodávající není povinen vrátit kupujícímu cenu zaplacenou za příslušné zboží před tím, než mu bylo zboží od kupujícího spolu s příslušenstvím včetně dokumentace apod. doručeno nebo dokud kupující neprokáže zaslání zboží spolu s příslušenstvím včetně dokumentace apod. zpět prodávajícímu.
 15. Při odstoupení od smlouvy kupující přebírá přímé náklady na vrácení zboží prodávajícímu nebo osobě pověřené prodávajícím k převzetí zboží. Při odstoupení od smlouvy kupující přebírá přímé náklady na vrácení zboží, které vzhledem k jeho povaze nelze vrátit prostřednictvím pošty. Přímé náklady spojené s vrácením zboží nelze rozumně stanovit předem. Podle dostupných informací je předpokládaný odhad těchto nákladů v závislosti na velikosti, hmotnosti zboží, vzdálenosti odkud se uskutečňuje vrácení zboží a od cen, za které kupujícím vybraný přepravce poskytuje své služby ve výši od 50 Kč do 4 000 Kč.
 16. V případě, že kupující nesplní některou ze svých výše uvedených povinností podle těchto Všeobecných obchodních podmínek, odstoupení od smlouvy není platné a účinné a prodávající není povinen vrátit všechny prokazatelné platby podle těchto Všeobecných obchodních podmínek kupujícímu a zároveň má nárok na úhradu nákladů spojených s odesláním zboží zpět kupujícímu.
 17. Kupující (Spotřebitel) nemůže odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je:
  1. poskytnutí služby, pokud se její poskytování začalo s výslovným souhlasem spotřebitele a spotřebitel prohlásil, že byl řádně poučen o tom, že vyjádřením tohoto souhlasu ztrácí právo na odstoupení od smlouvy po úplném poskytnutí služby, a pokud došlo k úplnému poskytnutí služby,
  2. prodej zboží zhotoveného podle zvláštních požadavků spotřebitele, zboží vyrobeného na míru nebo zboží určeného speciálně pro jednoho spotřebitele,
  3. prodej zboží, které podléhá rychlému snížení jakosti nebo zkáze,
  4. prodej zboží uzavřeného v ochranném obalu, které není vhodné vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů a jehož ochranný obal byl po dodání porušen,
  5. prodej zvukových záznamů, obrazových záznamů, zvukově obrazových záznamů, knih nebo počítačového softwaru prodávaných v ochranném obalu, pokud spotřebitel tento obal rozbalil,
  6. prodej knih nedodávaných v ochranném obalu,
  7. poskytování elektronického obsahu jinak než na hmotném nosiči, pokud se jeho poskytování začalo s výslovným souhlasem spotřebitele a spotřebitel prohlásil, že byl řádně poučen o tom, že vyjádřením tohoto souhlasu ztrácí právo na odstoupení od smlouvy.
 18. Kupní cena zboží vám bude vždy potvrzena v upřesnění objednávky e-mailem. Kupující potvrzuje, že byl seznámen s tím, že součástí objednávky je povinnost zaplatit cenu zboží.
 19. Všechny ceny zboží a služby a všechny poplatky v Internetovém obchodě jsou uváděny včetně DPH. Všechny akce platí do vyprodání zásob, pokud pro konkrétní výrobek není uvedeno jinak. Běžná cena znamená cenu zboží, za kterou předmětem zboží nabízíme bez zohlednění celkových možných bonusů, marketingových kampaní na podporu prodeje a jiných slevových akcí nebo cenu nezávazně doporučenou výrobcem či distributorem, přičemž bude zobrazena vždy ta cena, která lépe odráží cenovou hladinu daného výrobku v daném čase na trhu.
 20. Záruční podmínky jsou upraveny reklamačním řádem:
  1. Pokud zboží vykazuje zjevné vady, tj. zejména pokud je Zboží Kupujícímu předáno v poškozeném transportním obalu, je kupující oprávněn zboží nepřevzít. V takovém případě zůstává zachován nárok kupujícího na poskytnutí řádného plnění prodávajícího nebo na vrácení kupní ceny podle zvolení kupujícího.
  2. V případě, že se po převzetí zboží kupujícím vyskytnou v záruční době vady zboží, může kupující uplatnit svou reklamaci. U výrobků, které na své fungování využívají akumulátor, resp. různé druhy baterií, se běžné opotřebení akumulátoru, resp. baterie, nepovažuje za vadu tohoto výrobku, protože se zde jedná o součásti výrobků, které běžným používáním přirozeně ztrácejí svou životnost.
  3. Délka záruční doby pro kupující, kteří jsou spotřebiteli se řídí platnými ustanoveními zákona, trvá tedy 24 měsíců, s výjimkami stanovenými zákonem. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím. V případě, že je reklamované zboží doručeno poštou nebo kurýrem, odpovědná osoba toto zboží převezme, zkontroluje zásilku, dokumentaci (fakturu, pokladní blok, obal), rozhodující datum na lhůtu plynutí reklamace je datum přijetí od kurýra nebo poštovního doručovatele. Zboží zaslané na dobírku prodávající nepřebírá; doporučujeme zboží pojistit.
  4. Délka záruční doby pro kupující, kteří nejsou spotřebiteli trvá 12 měsíců. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím. V případě, že je reklamované zboží doručeno poštou nebo kurýrem, odpovědná osoba toto zboží převezme, zkontroluje zásilku, dokumentaci (fakturu, pokladní blok, obal), rozhodující datum na lhůtu plynutí reklamace je datum přijetí od kurýra nebo poštovního doručovatele. Zboží zaslané na dobírku prodávající nepřebírá; doporučujeme zboží pojistit.
  5. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy ve všech případech stanovených zákonem. Odstoupení je vůči prodávajícímu účinné od okamžiku, kdy je mu doručeno písemné prohlášení kupujícího o odstoupení od smlouvy. V případě odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší a smluvní strany jsou povinny vrátit vše, co si na jejím základě poskytly.
  6. V případě reklamace prodávající neodpovídá za ztrátu dat, respektive za škodu způsobenou ztrátou dat, které byly uloženy v zařízení. Kupující je povinen si před reklamací data sám zálohovat.
  7. Pokud jde o vadu, kterou lze odstranit, má spotřebitel - kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Spotřebitel - kupující může namísto odstranění vady požadovat výměnu věci, nebo pokud se vada týká jen součásti věci, výměnu součásti, pokud tím prodávajícímu nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem k ceně zboží nebo závažnosti vady.
  8. Prodávající může vždy místo odstranění vady vyměnit závadnou věc za nezávadnou, jestliže to spotřebiteli - kupujícímu nezpůsobí závažné potíže.
  9. Pokud jde o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má spotřebitel - kupující právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit. Stejná práva přísluší spotřebiteli - kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však spotřebitel - kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat. Pokud jde o jiné neodstranitelné vady, má spotřebitel - kupující právo na přiměřenou slevu z ceny věci.
  10. Prodávající poučil spotřebitele - kupujícího o jeho právech tak, že umístil tento Reklamační řád na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího a spotřebitel - kupující měl možnost si ho přečíst v době před odesláním objednávky.
  11. Na základě rozhodnutí kupujícího, je prodávající nebo určená osoba povinna určit způsob vyřízení reklamace ihned, ve složitějších případech do 3 dnů od začátku reklamačního řízení, v odůvodněných případech, zejména pokud se vyžaduje složité technické zhodnocení stavu zboží nejpozději do 30 dnů ode dne zahájení reklamačního řízení. Po určení způsobu vyřízení reklamace prodávající nebo určená osoba reklamaci vyřídí ihned, v odůvodněných případech lze reklamaci vyřídit i později. Vyřízení reklamace však nesmí trvat déle než 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit nebo má právo na výměnu zboží za nové zboží. O ukončení reklamačního řízení a výsledku reklamace informuje prodávající kupujícího e-mailem a zároveň bude kupujícímu spolu se zbožím doručen reklamační protokol. Pokud kupující reklamaci zboží uplatnil během prvních 12 měsíců od uzavření kupní smlouvy, může prodávající vyřídit reklamaci zamítnutím pouze na základě vyjádření znalce nebo stanoviska vydaného autorizovanou nebo akreditovanou osobou nebo stanoviska určené osoby (dále jen "odborné posouzení zboží"). Bez ohledu na výsledek odborného posouzení nemůže prodávající od kupujícího vyžadovat úhradu nákladů na odborné posouzení zboží ani jiné náklady spojené s odborným posouzením zboží.
  12. Pokud kupující reklamaci výrobku uplatnil po 12 měsících od uzavření kupní smlouvy a prodávající ji zamítl, osoba, která reklamaci vyřídila, je povinna v dokladu o vyřízení reklamace uvést, komu může kupující zaslat zboží na odborné posouzení. Jestliže kupující zboží zašle na odborné posouzení určené osobě uvedené v dokladu o vyřízení reklamace, náklady odborného posouzení zboží, jakož i všechny ostatní s tím související účelně vynaložené náklady nese prodávající bez ohledu na výsledek odborného posouzení. Pokud kupující odborným posouzením prokáže zodpovědnost prodávajícího za reklamovanou vadu zboží, může reklamaci uplatnit znovu; během provádění odborného posouzení zboží záruční doba neběží. Prodávající je povinen kupujícímu uhradit do 14 dnů ode dne znovu uplatněné reklamace veškeré náklady vynaložené na odborné posouzení zboží, jakož i všechny s tím související účelně vynaložené náklady. Znovu uplatněnou reklamaci nelze zamítnout.
  13. Reklamace se uplatňuje osobně na kterékoliv prodejně (výdejním místě), případně e-mailem na info@voltride.cz
  14. Společně se zbožím doporučujeme pro rychlejší vyřízení reklamace doložit doklad potvrzující koupi zboží (faktura), který slouží jako záruční list a vyplnit reklamační formulář.
  15. V případě, že kupující využije svého práva a vyžaduje odstranění poruchy zboží opravou, a v záručním listu je pro účely záručních oprav zboží určený jiný subjekt než prodejce, jehož místo podnikání je ve stejném místě jako v případě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na záruční opravu u subjektu uvedeného v záručním listě.
  16. V případě, že není možné uplatnit záruční opravu u jiného subjektu než u prodejce, zajistí záruční opravu prodejce. Prodejce v den přijetí reklamace vystaví kupujícímu doklad o přijetí reklamace zboží, ve kterém přesně označí vady zboží. Po vyřízení reklamace prodejce informuje kupujícího formou dohodnutou s kupujícím.
  17. Dále je kupující oprávněn vyžadovat záruční opravu v autorizovaných servisních střediscích, jejichž seznam je přiložen v dokumentaci ke zboží, případně jej sdělí prodávající na požádání kupujícího.
  18. Reklamace včetně odstranění závady musí být vyřízeny bez zbytečného odkladu, v odůvodněných případech nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit nebo má právo na výměnu výrobku za nový výrobek.
  19. V situaci, kdy je zboží třeba zaslat prodávajícímu nebo servisnímu středisku, koná kupující tak, aby bylo zboží zabaleno do vhodného obalu, který zboží dostatečně ochrání a vyhovuje nárokům na přepravu zboží. V případě přepravy křehkého zboží, doporučujeme označit zásilku příslušnými symboly.
  20. V případě, že je reklamované zboží doručeno poštou nebo kurýrem, odpovědná osoba toto zboží převezme, zkontroluje zásilku, dokumentaci (fakturu, pokladní blok, obal). Rozhodující datum na lhůtu plynutí reklamace je datum přijetí od kurýra nebo poštovního doručovatele.
  21. Odpovědná osoba plně odpovídá za sledování běhu lhůty k reklamaci v souladu s příslušným ustanovením a bezodkladné kontaktování zákazníka o vyřízení reklamace v zákonem stanovené lhůtě formou e-mailu, SMS, resp. doporučeného dopisu.
  22. Servisní středisko po řádném vyřízení reklamace vyzve kupujícího telefonicky, e-mailem nebo jiným způsobem dohodnutým s kupujícím k převzetí opraveného zboží a reklamačního protokolu, resp. bude po vzájemné dohodě zboží spolu s reklamačním protokolem doručen kupujícímu formou doporučené zásilky.
  23. Při jakékoliv návštěvě servisního technika u kupujícího je třeba, aby byl vyhotoven protokol o zjištěných poruchách a formě jejich odstranění. Bez takovéhoto protokolu není návštěva servisního technika brána v úvahu.
  24. Nárok na uplatnění záruky zaniká v případě neodborné montáže nebo neodborného uvedení zboží do provozu, stejně jako při neodborném zacházení s ním, tj. zejména při:
   1. porušení ochranných pečetí a nálepek, pokud na výrobku nějaké jsou
   2. používání zboží v podmínkách, které svými parametry neodpovídají parametrům uvedeným v dokumentaci ke zboží
   3. poškození vodou
   4. používání zboží v rozporu se zdravým rozumem, přetěžováním či nadměrným namáháním
   5. používání zboží v rozporu s bezpečnostními pravidly uvedenými na této stránce
  25. Uváděné parametry deklarované výrobcem jsou vždy za ideálních podmínek. Nesoulad mezi deklarovanými parametry výrobcem a mezi uživatelsky naměřenými parametry není důvodem k reklamaci. Zákazník má možnost si zboží bezplatně vyzkoušet v našich prodejnách, případně zboží do 14 dnů vrátit bez udání důvodu, pokud není spokojen s parametry výrobku při reálném používání.
  26. Pokud výrobek obsahuje měřicí zařízení (rychloměr, teploměr a podobně), tyto nejsou certifikovány a jejich přesnost není garantována a může být ovlivněna například teplotou, sježděním pneumatiky. Jde o přibližné hodnoty a přesnost těchto údajů nemůže být předmětem reklamace.
  27. V případě, že kupující - spotřebitel nebyl spokojen s vyřízením reklamace prodávajícím nebo pokud se kupující - spotřebitel obrátil na prodávajícího s žádostí o nápravu a nebyl spokojen se způsobem, kterým prodávající vyřídil jeho reklamaci nebo pokud se domnívá, že prodávající porušil jeho práva, má kupující - spotřebitel právo obrátit se na prodávajícího s žádostí o nápravu. Pokud prodávající na takovou žádost odpoví zamítavě nebo neodpoví do 30 dnů ode dne jejího odeslání, má kupující - spotřebitel právo podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu subjektu alternativního řešení sporů. Subjektem alternativního řešení sporů je Česká obchodní inspekce, Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, resp. jiná příslušná oprávněná právnická osoba zapsaná v seznamu subjektů alternativního řešení sporů vedeném Ministerstvem průmyslu a obchodu (seznam je dostupný na stránce www.mpo.cz). Kupující - spotřebitel je oprávněn si vybrat subjekt alternativního řešení spotřebitelských sporů, na který se obrátí. Spotřebitel může k podání návrhu na alternativní řešení svého sporu využít platformu pro řešení sporů on-line, která je dostupná na webové stránce http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
  28. V případě jakékoli reklamace informuje kupující prodávajícího o uplatnění reklamace a dohodne se s ním na nejvhodnější formě reklamačního postupu. Prodávající s přihlédnutím k povaze reklamace nabídne kupujícímu, aby ho navštívil servisní technik a opravu poruch zboží udělal na místě případné instalace, tj. u kupujícího, nebo doporučí zboží dopravit do servisního střediska.
  29. Reklamační oddělení:
   Voltride s.r.o.
   Purkyňova 35F
   602 00 Brno

   E-mail: info@voltride.cz, telefon: 22 888 5306
  30. Záruční doba na zboží je 24 měsíců ode dne uzavření kupní smlouvy, pokud není stanovena jiná záruční doba pro konkrétní zboží, a běží ode dne převzetí zboží a potvrzení potřebných dokumentů souvisejících se zbožím oprávněnou osobou. Záruční doba 24 měsíců platí při prodeji zboží pro soukromou potřebu. Pokud kupující není spotřebitel ve smyslu článku § 419 Občanského zákoníku Zákon č. 89/2012 Sb., záruční doba trvá 12 měsíců.
  31. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou kupující nemohl používat zboží z důvodu záruční opravy zboží.
  32. V případě výměny zboží za nové dostane kupující doklad, na kterém bude uvedeno vyměněné zboží. Případné další reklamace se uplatňují na základě původního dodacího listu a tohoto reklamačního dokladu.
  33. Veškeré opravy uplatněné právem jsou v záruční době bezplatné.
  34. V případě reklamace neodpovídáme za ztrátu dat, respektive za škodu způsobenou ztrátou dat, které byly uloženy v zařízení.
  35. Záruční doba začíná převzetím zboží.
  36. Do záruční doby se nepočítá doba od reklamace zboží až do doby, kdy je kupující povinen po skončení záruční opravy zboží převzít.
  37. Pro uplatnění záruky se stačí prokázat pouze daňovým dokladem (fakturou nebo pokladním bločkem), který slouží jako záruční list, avšak pokud byl při koupi dodán i záruční list, doporučujeme ho při uplatnění záruky předložit.
  38. Daňový doklad vám bude odeslán v den dodání zboží formou e-mailu.
 21. Prodávající neodpovídá za opožděnou dodávku zboží zaviněnou udáním nesprávné adresy kupujícího. Kupující je oprávněn důkladně zkontrolovat zboží, jakož i jeho obal, při jeho převzetí od přepravce/kurýra a potvrdit svým podpisem převzetí zboží na dokladu o převzetí zboží. V případě, že kupující zjistí, že zboží nebo obal zboží je mechanicky poškozen, je povinen tuto skutečnost oznámit dopravci a za jeho přítomnosti zkontrolovat stav zboží. V případě zjištění poškození zboží při jeho převzetí kupujícím je ten povinen ihned při převzetí zboží vyhotovit záznam o rozsahu a povaze poškození zboží (škodní zápis), jehož správnost potvrdí dopravce.
  Reklamaci za případné nedodání zboží vinou kurýra nebo poškození zboží zaviněné kurýrní službou je nutné v takových případech uplatňovat přímo u pracovníka kurýrní služby. Poškozené zboží kupující od kurýra nepřevezme a poškození zboží kupující zaznamená do dokladu o převzetí zboží.
  Reklamace mechanického poškození zboží, které nebylo patrné při převzetí zásilky, je nutné uplatnit okamžitě po převzetí zásilky, nejpozději v čase, který je určen u jednotlivých přepravních společností v dokumentu "Způsoby doručení" a "Reklamace". Nároky z pozdějších zjištěných vad takto poškozeného zboží lze uplatnit, pokud se prokáže, že reklamované vady mělo zboží již v době převzetí od dopravce. Před prvním použitím je kupující povinen prostudovat záruční podmínky včetně návodu na obsluhu a následně se těmito informacemi důsledně řídit.
 22. Kupující má právo zrušit objednávku bez udání důvodu kdykoliv před expedicí zboží a to prostřednictvím elektronické pošty nebo telefonicky. V případě nedodání zboží z důvodu vyšší moci nebo z důvodu ukončení jeho výroby prodávající neprodleně informuje kupujícího o důvodu nedodání. V případě úhrady kupní ceny nebo její části budou při zrušení objednávky finanční prostředky vráceny kupujícímu ve lhůtě 14 kalendářních dnů stejným způsobem, jaký použil kupující při své platbě. Tím není dotčeno právo kupujícího dohodnout se s prodávajícím na jiném způsobu platby, pokud v souvislosti s tím kupujícímu nebudou účtovány žádné další poplatky.
 23. Body 8. až 16. těchto všeobecných obchodních podmínek výslovně neplatí pro subjekty nesplňující definici spotřebitele uvedenou v § 419 Občanského zákoníku Zákon č. 89/2012 Sb.
 24. Pokud spotřebitel není spokojen se způsobem, kterým prodávající vyřídil jeho reklamaci nebo pokud se domnívá, že prodávající porušil jeho práva, má možnost obrátit se na prodávajícího s žádostí o nápravu. Pokud prodávající na žádost o nápravu odpoví zamítavě nebo neodpoví do 30 dnů ode dne jejího odeslání, spotřebitel má právo podat návrh na zahájení alternativního řešení svého sporu.
  Příslušným subjektům na alternativní řešení spotřebitelských sporů s prodávajícím Voltride s.r.o., se sídlem Nové sady 988/2, 602 00 Brno, IČ: 083 34 129, Spisová značka C, C113015, Krajský soud v Brně je Česká obchodní inspekce Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, www.coi.cz nebo jiná příslušná oprávněná právnická osoba zapsaná v seznamu subjektů alternativního řešení sporů vedeném Ministerstvem průmyslu a obchodu (seznam je dostupný na stránce http://www.mpo.cz); spotřebitel má právo volby, na který z uvedených subjektů alternativního řešení spotřebitelských sporů se obrátí.
  Kupující - spotřebitelé jsou oprávněni použít platformu řešení sporů online (dále jen jako "RSO") na řešení svých sporů, v jazyce, který si zvolí. Kupující - spotřebitel může na alternativní řešení svého sporu využít platformu RSO, která je dostupná na webové stránce http://ec.europa.eu/consumers/odr/ . Kupující - spotřebitel při předkládání podání platformě RSO vyplní elektronický formulář stížnosti. Informace, které předloží, musí být dostatečné k určení příslušného subjektu alternativního řešení sporů online. Kupující - spotřebitel může přiložit dokumenty na podporu své stížnosti.
 25. Osobní údaje a jejich ochrana
  Informace o zpracování osobních údajů naleznete na webové stránce Internetového obchodu v sekci Ochrana osobních údajů. Kupující bere na vědomí, že je povinen prodávajícímu poskytnout osobní údaje ve správné a pravdivé formě a je také povinen informovat prodávajícího o každé změně svých osobních údajů. Kupující potvrzuje, že osobní údaje, které poskytl, jsou správné.
 26. Zaškrtnutím políčka před odesláním objednávky kupující vyjadřuje, že se seznámil s těmito všeobecnými obchodními podmínkami, v plném rozsahu porozuměl jejich obsahu a že s nimi souhlasí.
 27. Na vztahy neupravené těmito všeobecnými obchodními podmínkami se vztahují příslušná ustanovení.
 28. Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti vůči kupujícímu uzavřením kupní smlouvy.
 29. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto všeobecných obchodních podmínek. Platně uzavřená smlouva se však řídí všeobecnými obchodními podmínkami v čase, ve kterém byla uzavřena.
 30. Veškeré materiály publikované na webových stránkách společnosti Voltride s.r.o. jsou chráněny autorským zákonem. Produkty a služby, které jsou na webových stránkách uvedeny, informace o nich a jejich vyobrazení mohou být chráněny dalšími právy dotčených osob. Názvy a označení výrobků, služeb, firem a společností mohou být registrovanými obchodními známkami příslušných vlastníků.
  Jakákoliv část webových stránek společnosti (zvláště popisy a vyobrazení prodávaných produktů, popis nákupu a rozdělení kategorií a parametrů) nesmí být zkopírována elektronickou nebo mechanickou cestou a zpřístupněna veřejnosti bez předchozího písemného svolení držitele autorských práv.
 31. Společnost Voltride s.r.o. upozorňuje, že informace na webových stránkách jejích obchodů jsou zčásti přebírány od třetích stran, mohou obsahovat věcné a technické nepřesnosti či typografické chyby a mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění. Společnost Voltride s.r.o. může kdykoliv bez předchozího upozornění změnit produkty a služby popsané na svých stránkách a negarantuje věcnou správnost jejich obsahu.
  Společnost Voltride s.r.o. nenese vůči jiné straně odpovědnost za přímé, nepřímé, mimořádné nebo jiné následné škody, způsobené použitím informací z jejích nebo odkazovaných webových stránek, včetně (ale ne výhradně) ušlého zisku, vynaložených nákladů, přerušení činnosti a dalších škod. Společnost Voltride s.r.o. neposkytuje žádné garance a záruky kromě záruk vyplývajících ze zákona a záruk, které nad rámec zákona poskytují dodavatelé výrobků a poskytovatelé služeb, které jsou nabízeny na webových stránkách jejích obchodů, pokud je to u takových výrobků a služeb výslovně uvedeno. Informace uvedené na webových stránkách společnosti Voltride s.r.o. nelze interpretovat jako prohlášení o vhodnosti výrobků a služeb pro některý konkrétní účel, pokud takové prohlášení zákazník neobdržel od společnosti Voltride s.r.o. v písemné podobě poté, co ji v případě pochybností kontaktoval.
 32. Odpovědnost uživatele, úpravy vozidel a dodržování místních zákonů
  Ve společnosti Voltride s.r.o. klademe důraz na bezpečnost, integritu a dodržování právních předpisů u všech našich produktů a služeb. Výslovně zakazujeme jakékoli neoprávněné úpravy našich vozidel, mimo jiné zahrnující úpravy určené k odblokování vyšší rychlosti nebo ke změně původních parametrů. Takové úpravy nejenže ohrožují bezpečnostní normy, kterými se řídíme, ale mohou také způsobit, že vozidlo nebude v souladu s místními předpisy.
  Důrazně doporučujeme zákazníkům, aby se před zakoupením nebo žádostí o úpravu vozidla seznámili s místními dopravními předpisy a předpisy pro provoz vozidel. Uživatel nese výhradní odpovědnost za to, že jakékoli vozidlo zakoupené od společnosti Voltride s.r.o. nebo upravené společností Voltride s.r.o. bude provozováno v plném souladu s těmito místními předpisy. Je to zákazník, kdo je zodpovědný za pochopení a dodržování předpisů o provozu vozidel nebo dopravních předpisů v oblasti, ve které zákazník takové vozidlo zakoupené od společnosti Voltride s.r.o. používá. Zákazník tímto souhlasí s tím, že vozidla zakoupená u společnosti Voltride s.r.o. bude používat pouze na soukromých pozemcích, se souhlasem majitele nemovitosti, pro sportovní/rekreační účely, a že v případě, že tak neučiní, bude dodržování jakýchkoli zákonných požadavků, jako jsou ochranné pomůcky, povinná výbava vozidla, certifikace nebo omezení výkonu/rychlosti, na riziko a odpovědnost zákazníka. Jakékoli použití nad rámec tohoto rozsahu, zejména na veřejných komunikacích nebo místech, kde platí dopravní předpisy, je přísně zakázáno.
  V případě, že zákazník požaduje od společnosti Voltride s.r.o. specifické úpravy, činí tak s výslovným porozuměním, že upravené vozidlo je určeno pouze pro použití na soukromých pozemcích a na vlastní riziko uživatele. Jakékoli použití nad rámec tohoto rozsahu, zejména na veřejných komunikacích nebo místech, kde platí dopravní předpisy, je přísně zakázáno. Společnost Voltride s.r.o. nenese žádnou odpovědnost ani závazek za nehody, škody nebo právní důsledky vyplývající z neoprávněných úprav vozidla nebo z použití v omezeném nebo nevhodném prostředí.
  Jakékoli jednání v rozporu s těmito pokyny, jako je úprava vozidla bez povolení úřadů nebo jízda nezpůsobilého vozidla po veřejných komunikacích, je na vlastní riziko a uvážení uživatele. Společnost Voltride s.r.o. nenese odpovědnost za jakékoli právní důsledky, škody nebo závazky vyplývající z takového jednání. Důrazně vyzýváme všechny naše zákazníky, aby se chovali zodpovědně, upřednostňovali bezpečnost a zachovávali svá vozidla neporušená ve prospěch všech účastníků silničního provozu i svůj vlastní, přičemž na našich webových stránkách uvádíme všechny parametry vozidel, včetně maximálního výkonu a rychlosti. Pokud je vozidlo omezeno na určitou rychlost nebo výkon, je změna těchto limitů porušením tohoto článku a odpovědnost za ni nese zákazník.
 33. Omezení odpovědnosti
  Společnost Voltride s.r.o. nenese odpovědnost za žádné nepřímé, zvláštní, následné nebo sankční škody (včetně ušlého zisku) vzniklé v důsledku nebo v souvislosti s používáním nebo nemožností používat vozidla, a to ani v případě, že společnost Voltride s.r.o. byla na možnost vzniku takových škod upozorněna. Celková odpovědnost společnosti Voltride s.r.o. v žádném případě nepřesáhne částku, kterou jste společnosti zaplatili za nákup vozidla.
 34. Odškodnění
  Zakoupením a/nebo používáním jakéhokoli z našich vozidel souhlasíte s tím, že odškodníte, budete bránit a zbavíte odpovědnosti společnost Voltride s.r.o., její jednatele, ředitele, zaměstnance, zástupce a přidružené společnosti za veškeré nároky, závazky, škody, ztráty a výdaje, mimo jiné zahrnující přiměřené právní a účetní poplatky, které vzniknou v důsledku nebo v jakékoliv souvislosti s: a) vaším přístupem k vozidlu nebo jeho používáním; b) vaším porušením těchto Všeobecných obchodních podmínek; nebo c) vaším nedbalým nebo protiprávním jednáním.
 35. Zranění a škody
  Společnost Voltride s.r.o. nenese odpovědnost za jakékoli zranění, škody nebo ztráty vzniklé v důsledku používání, zneužití nebo nesprávné funkce našich vozidel. Za zajištění své vlastní bezpečnosti a bezpečnosti ostatních osob při provozu vozidla odpovídají zákazníci. Výše uvedené zahrnuje používání doporučených ochranných pomůcek a dodržování všech pokynů výrobce a místních předpisů.

 

VOP Max Care

Všeobecné obchodní podmínky služby Max Care

 

 1. Max Care je rozšířená záruka, oprava a servis zboží zakoupeného u prodávajícího. Jedná se o zpoplatněnou službu, kterou je možné přidat za předem stanovený příplatek a jejímž cílem je zajistit bezstarostné vlastnictví zakoupeného zboží. Výše příplatku je kupujícímu po nákupu jasně sdělena e-mailem a kupující službu po nákupu získává zdarma na určitou dobu, např. jeden měsíc (přesná délka bezplatného období se může lišit podle zboží a aktuálního rozhodnutí prodávajícího, ale vždy je jasně uvedena v e-mailu). Bezplatné poskytnutí služby není podmíněno jejím objednáním a v případě neprodloužení bezplatného období není kupující povinen platit za její prodloužení. Prodloužení je provedeno výhradně na základě objednávky učiněné kupujícím prostřednictvím webového rozhraní uvedeného v nabídkovém e-mailu nebo zaslané kupujícímu prostřednictvím SMS. V žádném případě se nejedná o pojišťovací službu a není jako taková nabízena. Z tohoto důvodu neposkytuje kupujícímu žádnou ochranu v případě krádeže zboží a může být poskytnuta pouze po dobu, kdy kupující disponuje zakoupeným zbožím.
 2. Vzhledem k tomu, že se nejedná o pojistnou službu, bere kupující na vědomí, že poskytnutí bezplatné opravy a servisu je možné pouze v případě, že kupující přinese nebo doručí zakoupené zboží spolu s dokladem o koupi a dokladem o platnosti služby Max Care, a že služby nebudou poskytnuty, pokud zboží již nebude v jeho vlastnictví (například z důvodu krádeže). Služba Max Care v tomto případě nezaniká a například při opětovném nalezení zboží lze službu Max Care nadále využívat.
 3. Službu Max Care lze zakoupit pouze po nákupu nového zboží během poskytnutého bezplatného období. O možnostech prodloužení se kupující dozví během bezplatného období prostřednictvím e-mailů nebo SMS od prodávajícího. Podmínkou je zaplacení služby před uplynutím bezplatného období služby, počítáno ode dne připsání peněz na účet prodávajícího.
 4. Max Care zaniká:
  1. na základě písemné výpovědi ze strany kupujícího nebo prodávajícího do 14 dnů od poslední aktivace či prodloužení. V takovém případě, pokud nedošlo k využití služby, vrátí prodávající celou částku poplatku za službu na účet kupujícího do 14 dnů od obdržení písemné výpovědi. Písemnou výpověď lze doručit také e-mailem na kontaktní e-mailovou adresu uvedenou na podstránce kontaktů na webových stránkách prodávajícího.
  2. uplynutím sjednané doby platnosti služby
  3. zánikem či odcizením zboží, k němuž se služba vztahuje
  4. poskytnutím náhradního zboží v případě neopravitelného poškození nebo v případě poškození, jehož oprava by byla nákladnější než poskytnutí srovnatelného zboží
  5. platným odstoupením od kupní smlouvy v zákonné záruční lhůtě z důvodu záruční vady zboží. V takovém případě prodávající vrátí poměrnou část zbývající platby za službu Max Care podle počtu dnů, které byly pro zboží platné, v poměru ke zbývajícím dnům do konce platnosti služby
  6. jednostranným odstoupením od poskytování služby ze strany prodávajícího. V takovém případě prodávající vrátí poměrnou zbývající část platby za službu Max Care podle počtu dnů, které se na zboží vztahovaly, v poměru ke zbývajícím dnům do konce služby. Prodávající může službu kdykoli v průběhu trvání služby zrušit bez udání důvodu, například pokud má podezření, že kupující službu zneužívá, přičemž toto zrušení je účinné ode dne odeslání písemné výpovědi na e-mailovou adresu kupujícího, která byla použita při objednání zboží, nebo při prodloužení služby Max Care.
 5. Postup při uplatnění Max Care:
  1. Max Care je poskytována na servisní služby související s poškozením zboží, které si kupující vyžádá v souvislosti se zakoupeným zbožím, a to formou servisu a poskytnutí těchto služeb zdarma, včetně práce a použitých náhradních dílů.
  2. Při objednávání servisu je kupující povinný jasně uvést, že se jedná o zboží se službou Max Care, potvrdit datum servisu a skutečnost, že vyžaduje provedení opravy v rámci služby Max Care.
  3. Prodávající může potvrdit nebo navrhnout jiný termín servisních prací podle svých aktuálních kapacit a dostupnosti náhradních dílů, avšak bez zbytečného odkladu tak, aby kupující čekal jen minimální možnou dobu podle kapacit prodávajícího.
  4. Náklady na přepravu zařízení do servisu prodávajícího a zpět nese kupující a budou kupujícímu účtovány po provedení opravy.
  5. Po provedení opravy zboží nebo jeho výměně za obdobné zboží zašle prodávající zboží na adresu uvedenou kupujícím.
  6. Za každé jednotlivé využití služby Max Care si prodávající účtuje servisní poplatek ve výši 1200 Kč nebo 10 % z hodnoty opravy, pokud celkové náklady na opravu přesáhnou 12000 Kč. Hodnota opravy se vypočítá jako cena použitých náhradních dílů a aktuální sazba za hodinu práce pro zákazníky, která je uvedena na webových stránkách prodávajícího v části Servis. Kupující je povinen zaplatit tento poplatek spolu s náklady na dopravu prodávajícímu nejpozději při převzetí zboží.
 6. Definice a podmínky jednotlivých služeb poskytovaných během platnosti Max Care na zboží:
  1. Oprava poškozeného vozidla je bezplatná (s výjimkou nákladů na dopravu a podle bodu 5.f těchto VOP) bez ohledu na způsob poškození. Výjimky, kdy prodávající neposkytne bezplatnou opravu, jsou popsány níže v těchto obchodních podmínkách.
  2. Územní platnost není omezena, ale kupující nese náklady na přepravu zboží v plné výši.
  3. Pokud servisní technik prodávajícího usoudí, že oprava již není možná nebo že by oprava byla nákladnější než obdobné zboží s obdobným použitím, poskytne prodávající kupujícímu bezplatně náhradní zboží obdobných nebo lepších parametrů, než mělo zboží původní. Pokud se na původní zboží vztahovala zákonná záruka, poskytne prodávající ve vztahu k dodanému zboží stejná práva, jaká by měl kupující ve vztahu k původnímu (vyměněnému zboží). Původní (poškozené) zboží přechází do vlastnictví prodávajícího a nové (náhradní) zboží přechází do vlastnictví kupujícího. V tomto případě je ukončena i služba Max Care. Posouzení toho, zda poskytnuté náhradní zboží má podobné nebo lepší parametry, je výhradně na uvážení prodávajícího. Náhradní zboží může být již používáno, například jako předváděcí vozidlo, ale musí být používáno méně nebo srovnatelně s původním zbožím. Může mít vady odpovídající běžnému používání, které však nesmí bránit jeho řádnému používání, například drobné škrábance a podobně. V tomto případě je využití této služby (výměna zboží) zpoplatněno jednorázovým poplatkem ve výši 10 % z pořizovací ceny původního zařízení.
  4. V případě, že servisní technik rozhodne, že zboží bude opraveno, oprava se vztahuje pouze na poškození bránící řádnému užívání zboží a nevztahuje se na všechna ostatní poškození. Například nebudou vyměněny díly, které jsou kosmeticky poškozené, ale nebrání to jejich řádnému používání.
  5. Prodávající může rozhodnout o opravě poškozených dílů nebo o jejich výměně za jiný již používaný náhradní díl, pokud je tento v přiměřeném stavu, je podobný měněnému dílu a nemá vliv na celkovou bezpečnost a nebrání plnohodnotnému používání. Prodávající může například místo nového blatníku použít jiný, již použitý blatník v přiměřeném stavu. Pokud je rozhodnuto o opravě, může to znamenat zhoršení estetických vlastností (např. nebudou odstraněny škrábance), ale musí být zajištěna nezměněná funkčnost a bezpečnost.
 7. Výjimky, kdy nebude poskytnuta služba Max Care:
  1. Ztráta, případně krádež zboží nebo jeho části. V případě ztráty části zboží může být dle uvážení prodávajícího uplatněna sleva na nákup této části, nebude však poskytnuta zdarma. Před provedením bezplatné opravy musí kupující dodat všechny poškozené díly.
  2. Poškození, které nebrání plnému využití zboží, jako jsou škrábance či drobná poškození.
  3. Poškození způsobené vandalismem, nedostatečným zabezpečením proti poškození nebo nedbalou péčí o zboží. Například pokud kupující nechá zboží přes noc bez dozoru uzamčené na vyhrazeném místě pro jízdní kola. Platí zásada zdravého rozumu a škoda musí vzniknout v důsledku nehody/pádu a podobně tak, aby nebyla způsobena zanedbáním náležité péče ze strany kupujícího.
  4. Poškození způsobené manipulací v rozporu se zdravým rozumem, vyšší mocí (zejména povětrnostními podmínkami, terorismem, zásahem blesku, povodní apod.), používáním jiným způsobem, než je uvedeno v návodu, extrémním používáním (např. na závodech), používáním jiným než pro přepravu, přetěžováním zařízení, vystavením vodě a vlhkosti, zanedbáním nezbytného servisu, nesprávnou instalací nebo zásahem do zařízení a nezodpovědným skladováním a podobně.
  5. V případě hrubého zanedbání péče o zboží nebo v případě hrubého zacházení se zbožím, které je v rozporu s přirozeným zájmem kupujícího na zachování dlouhé životnosti zboží.
  6. Na běžné opotřebení a spotřební materiál s ohledem na stáří a počet ujetých kilometrů vozidla. Nevztahuje se například na sjeté pneumatiky, brzdové komponenty, postupnou ztrátu kapacity baterie, opotřebení nejvíce namáhaných částí, škrábance a podobně.
  7. Max Care lze používat v rámci férového používání a zdravého rozumu a je k dispozici jednotlivcům i firmám, avšak firmy mohou Max Care používat pouze v případě, že vozidlo řídí zaměstnanci, ale nepoužívá se přímo k podnikání, například jej nelze použít, pokud kupující provozuje půjčovnu, sdílené koloběžky, rozvoz jídla a podobně.
  8. V případě, že škoda byla způsobena používáním v rozporu s pokyny (příručkou) pro bezpečnou jízdu, která je zveřejněna na webových stránkách prodávajícího a je k dispozici na této stránce.
  9. Běžné opotřebení, zanedbání údržby nebo poškození postupným působením koroze, vlhkosti, tepla nebo chladu.
  10. Spotřební materiál (baterie, náplně, žárovky, kabely, pneumatiky, brzdové obložení, duše, tlumiče atd.) nebo poškození příslušenství, např. nabíječky baterií, odrazek atd.
  11. Poškození zboží, které nemá vliv na funkčnost a použitelnost zboží (např. poškrábání, změna barvy apod.).
  12. Poškození zboží běžnou údržbou, čištěním, chybným seřízením.
  13. Poškození zboží ohněm, vodou, vodní párou, chemikáliemi atd.
  14. Ztráta zboží či jeho části.
  15. Poškození způsobené úmyslným jednáním vlastníka zboží nebo třetí osoby, které vedlo k poškození zboží.
  16. Poškození způsobené jednáním vlastníka zboží nebo třetí osoby ve formě vědomé nedbalosti. Vědomou nedbalostí se rozumí jednání (konání nebo opomenutí), při kterém musel být vznik škody nebo jiné újmy předvídán nebo očekáván a vlastník zboží věděl, že tímto jednáním nebo opomenutím škoda nebo jiná újma vznikne nebo může vzniknout, ale bez přiměřených důvodů spoléhal na to, že nevznikne, nebo byl s jejím vznikem srozuměn, nebo byl k jejímu vzniku lhostejný.
  17. Za vědomou nedbalost se mimo jiné považují například následující případy:
   1. pád zboží
   2. poškození zboží v důsledku vystavení se nebezpečné činnosti, jako je například rychlá jízda v terénu
  18. Škoda na zboží způsobená dítětem nebo domácím zvířetem v případě, že majitel nebo třetí osoba nezakročili, aby zabránili poškození nebo omezili pravděpodobnost vzniku škody na věci.
  19. Poškození zboží způsobené použitím zboží v rozporu s pokyny výrobce nebo účelem, pro který je zboží určeno, včetně použití příslušenství, které nebylo schváleno výrobcem.
  20. Poškození zboží způsobené chybami softwaru, chybnou instalací softwaru.
  21. Poškození zboží v důsledku výkyvů nebo přerušení dodávky elektrické energie z jakéhokoli důvodu.
  22. Poškození zboží v souvislosti s občanskými nepokoji, válkou či působením radiace.
  23. Na jakoukoli vzniklou škodu na životě, zdraví nebo na jiném majetku, než je dané zboží, která vznikla následkem a/nebo v příčinné souvislosti s poškozením zboží.
  24. Škoda způsobená zapůjčením zboží třetí osobě mladší 18 let nebo osobě, která nebyla řádně poučena o návodu a bezpečném používání zboží.
  25. Škody na příslušenství zboží.
  26. V případě, že není možné ověřit, zda se na zboží vztahuje Max Care, například pokud je sériové číslo nečitelné nebo poškozené, nebo zboží nelze jednoznačně identifikovat.
 8. Zda prodávající poskytne služby uvedené v článku 6, je na výhradním uvážení prodávajícího s ohledem na dobré mravy a dobrý zájem služby poskytnout. Pokud se však prodávající rozhodne neposkytnout služby z důvodů uvedených v článku 7, kupující se vzdává práva jakkoli toto rozhodnutí zpochybnit a bere na vědomí, že se jedná o výhradní rozhodnutí servisního technika prodávajícího. Pokud s jeho rozhodnutím nesouhlasí, může požádat prodávajícího o opětovné posouzení jiným technikem, případně se mohou dohodnout na slevě na potřebné práce, ale i to je na výhradním uvážení prodávajícího.
 9. Kupující je povinen dbát na to, aby zboží nebylo poškozeno, a v případě, že k tomu dojde a chce uplatnit nárok na bezplatnou opravu, je povinen tento záměr neprodleně oznámit prodávajícímu.
 10. Prodloužení Max Care je možné pouze v době platnosti a nejpozději v poslední den platnosti Max Care. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout další prodloužení. Prodloužení může být provedeno automaticky v případě tzv. předplatného nebo opakovaných plateb, nebo jej může kupující provést manuálně na základě notifikačního e-mailu nebo SMS od prodávajícího.
 11. Prodávající vydá kupujícímu prostřednictvím e-mailu písemné potvrzení o vlastnictví Max Care, ve kterém bude uvedeno zboží, ke kterému se Max Care vztahuje, zejména jeho sériové číslo, včetně dat platnosti.
 12. V případě zániku služby Max Care zaniká jakýkoli nárok kupujícího na další služby Max Care, a to i zpětně, bez ohledu na důvod zániku. Například pokud k poškození došlo před uplynutím doby platnosti, ale kupující neuplatnil nárok na opravu. Službu Max Care lze uplatnit pouze v případě, že byla uplatněna v době platnosti služby Max Care, bez ohledu na to, zda škoda vznikla v době platnosti služby Max Care, ale byla nárokována až po uplynutí doby platnosti; v takovém případě nebudou služby Max Care poskytnuty, protože není možné prokázat, zda k poškození nedošlo až po uplynutí doby platnosti.
 13. Služba Max Care je poskytována na počáteční zkušební dobu zdarma každému kupujícímu, jehož zboží spadá do seznamu zboží, pro které prodávající tuto službu nabízí. O aktivaci služby Max Care je kupující obvykle informován e-mailem nebo SMS zprávou a délka bezplatného období je vždy jasně sdělena. Během tohoto bezplatného zkušebního období je služba poskytována za stejných podmínek jako placená služba Max Care, s výjimkou možnosti vrácení peněz do 14 dnů, protože je poskytována zdarma. Bezplatné zkušební období automaticky skončí k uvedenému datu, pokud si kupující neobjedná další placené období. Přesné cenové podmínky se kupující dozví z e-mailu a SMS obsahující nabídku na prodloužení Max Care. Tato nabídka je individuální pro každého kupujícího. Pokud se kupující rozhodne prodloužení neaktivovat, služba vyprší a nebude možné ji znovu aktivovat. Aktivace placené služby je zcela dobrovolná a závisí na uvážení kupujícího; existence bezplatného zkušebního období neznamená povinnost prodloužení a takové prodloužení není automatické a vyžaduje objednávku a souhlas kupujícího.
 14. Pokud se kupující rozhodne prodloužit si službu Max Care, ať už z její neplacené, zkušební verze, nebo prodlouží již zaplacenou službu, dojde k tomuto prodloužení na webových stránkách prodávajícího na základě obdrženého e-mailu nebo SMS s nabídkou dalšího prodloužení. Výjimkou je situace, kdy si kupující při předchozím prodloužení zvolil tzv. opakované (rekurentní) platby formou automatického předplatného. Při prodlužování služby Max Care si kupující může vybrat z několika možností prodloužení v závislosti na zvoleném období (např. měsíčně, ročně, na dva roky atd.) a ze dvou způsobů platby: jednorázové nebo automatické opakované (rekurentní) platby formou předplatného. V případě jednorázové platby následně zaplatí platební kartou za zvolené období. Před koncem předplaceného období bude znovu upozorněn na blížící se konec předplaceného období a budou mu znovu nabídnuty možnosti prodloužení Max Care. V případě aktivace metody opakované platby obdrží kupující před stažením platby za další zvolené období e-mailové oznámení, že platba bude stažena v nejbližší době, a to nejméně tři dny před datem stažení platby z platební karty kupujícího. Kupující může zrušit automatické obnovování a opakované (rekurentní) platby kdykoli během trvání služby Max Care. Může tak učinit z jakéhokoli odkazu na službu Max Care v obdržených e-mailech s nabídkou služby Max Care, nebo z e-mailu, který ho upozorňuje na blížící se platbu. Zrušení opakujících se plateb je pak velmi snadné, stačí jediné kliknutí pro zrušení automatického obnovení služby Max Care.
 15. Placenou službu Max Care lze kdykoli zrušit nebo vypnout opakované (rekurentní) platby. Kupující musí pouze kliknout na odkaz v jakémkoli e-mailu nebo SMS, kterou obdrží od prodávajícího v souvislosti s Max Care. Následně může na webových stránkách prodávajícího samoobslužně vypnout opakování (automatické prodloužení) nebo deaktivovat službu Max Care. V případě deaktivace služby Max Care do 14 dnů od jejího prodloužení vrátí prodávající alikvotní (zbývající) částku kupujícímu na účet uvedený kupujícím. Pokud kupující upřednostňuje jinou formu zrušení Max Care, může tak učinit také prostřednictvím zákaznického servisu prodávajícího, a to jakýmkoli kontaktním kanálem, například e-mailem či telefonicky. Kontaktní údaje prodávajícího jsou uvedeny na jeho webových stránkách v části Kontakt a jsou dostupné také po kliknutí na tento odkaz.

GDPR

Ochrana osobních údajů

Podrobné informace ohledně ochrany osobních údajů naleznete na samostatné stránce.

Do košíku jste vložili
Počet
Dohromady
There are 0 products in your cart. There are 0 products in your cart.
Dohromady (s DPH)
Pokračovat v nákupu