VOP

Všeobecné obchodní podmínky Voltride s.r.o.

 

(dále jen jako „všeobecné obchodní podmínky“) Prodávajícím se ve smyslu těchto všeobecných obchodních podmínek označuje společnost Voltride s.r.o. se sídlem Nové sady 988/2, 602 00 Brno, IČO: 083 34 129, vedená u Krajského soudu v Brně, C 113015 (dále jako „prodávající“).

Kontakty: info@voltride.cz
Zákaznická linka: 22 888 5306

 1. Zboží je možné vybrat prohlížením katalogu na těchto webových stránkách, s pomocí operátora na čísle 22 888 5306 nebo v našich kamenných prodejnách.
 2. Při objednávání přes internet uveďte, prosím, následující údaje:
  1. Pokud nakupujete jako spotřebitel, to jest jako fyzická osoba, která nekoná při uzavírání smlouvy na dálku v rámci předmětu své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolaní, uveďte jméno a příjmení, adresu. Současně uveďte vaše telefonní číslo a e-mail.
  2. Pokud nakupujete v souvislosti s vaší podnikatelskou činností, uveďte i obchodní jméno, IČ, DIČ a místo podnikaní nebo sídlo.
 3. Po odeslání objednávky bude vaše objednávka zpracována a na váš e-mail bude obratem doručeno potvrzení o přijetí objednávky. Detaily objednávky a předpokládaný termín dodání zboží až ke kupujícímu s vámi dohodneme e-mailem. Na vámi uvedenou e-mailovou adresu vám budou v případě potřeby zaslány všechny další informace týkající se vaší objednávky.
 4. Doručení potvrzení o přijetí objednávky ze strany prodávajícího neznamená uzavření kupní smlouvy. Po doručení potvrzení o přijetí objednávky dochází k ověření dostupnosti zboží ze strany prodávajícího a kupní smlouva je uzavřena až závazným akceptováním návrhu na uzavření kupní smlouvy kupujícího prodávajícím ve formě e-mailového potvrzení, že je zboží připraveno na vyzvednutí, resp. že bylo zboží expedováno.
 5. Prodávající je povinen splnit objednávku a dodat kupujícímu zboží ve lhůtě nejdéle 60 dní. Zboží však obvykle expedujeme do 2 pracovních dní. Dodání zboží uskutečňujeme během pracovních dní. O přesném dni expedice a dodání zboží vás budeme informovat e-mailem.
 6. Prodávající oznamuje tímto kupujícímu, že při zpracování osobních údajů kupujícího se předpokládá, že osobní údaje kupujícího budou poskytnuty a zpřístupněny třetím stranám, resp. okruhu příjemců, jako například dopravci, bance, zpracovateli plateb a podobně.
 7. Po převzetí zboží vám doručíme doklad o převzetí zboží, který je zároveň dokladem o zaplacení zboží v případě platby na dobírku. Doklad o převzetí zboží je zároveň objednávkou zboží v písemné podobě. Daňový doklad s vyčíslením kupní ceny a DPH vám bude odeslaný v den dodání zboží formou e-mailu. Zboží se považuje za převzaté kupujícím v okamžiku, kdy kupující nebo jím určená třetí osoba převezme všechny části objednaného zboží, nebo pokud:
  1. zboží objednané kupujícím v jedné objednávce dodávají odděleně, okamžikem převzetí zboží, který byl dodaný jako poslední,
  2. dodává zboží sestávající z více dílů nebo kusů, okamžikem převzetí posledního dílu nebo kusu,
  3. zboží dodává opakovaně během vymezeného období, okamžikem převzetí prvního dodaného zboží.
 8. Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, nebo pokud výrobce, dovozce nebo dodavatel zboží dohodnutého ve smlouvě přerušil výrobu nebo provedl tak závažné změny, které znemožnily realizaci splnění povinností prodávajícího vyplývajících ze smlouvy nebo z důvodů vyšší moci, nebo pokud ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze na něm spravedlivě požadovat, není schopen dodat zboží kupujícímu ve lhůtě stanovené těmito všeobecnými obchodními podmínkami nebo v ceně, která je uvedena v internetovém obchodě. Prodávající je povinen o této skutečnosti neprodleně informovat kupujícího a vrátit mu již zaplacenou zálohu za zboží domluvené ve smlouvě ve lhůtě do 14 dnů od oznámení o odstoupení od smlouvy a to převodem na účet určený kupujícím.
 9. Kupující je oprávněn i bez uvedení důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dnů ode dne převzetí zboží. Kupující má právo v této lhůtě zboží rozbalit a odzkoušet obdobným způsobem jako je obvyklé při nákupu v klasickém "kamenném" obchodě. Odzkoušet však neznamená začít zboží používat a následně jej vrátit prodávajícímu. Kupující může uplatnit právo na odstoupení od smlouvy u prodávajícího v listinné podobě nebo e-mailem na adrese info@voltride.cz způsobem nevzbuzujícím pochybnosti, že došlo k odstoupení od smlouvy. Kupující může použít formulář pro odstoupení od smlouvy. Pokud se takto rozhodnete, zašlete nám spolu se zbožím vámi podepsané písemné prohlášení o odstoupení od smlouvy s uvedením vašeho jména a příjmení, vaší adresy, čísla objednávky, data objednání a čísla účtu pro finanční vypořádání.
 10. Pokud kupující odstoupí od smlouvy, ruší se od začátku i každá doplňková smlouva související se smlouvou, od které kupující odstoupil.
 11. Zboží zašlete spolu s dokladem o koupi nejpozději do 14 dnů od dne odstoupení od smlouvy zpět na adresu: Červenej armády 359, 90632 Jablonica, Slovensko, případně předejte zboží osobně na prodejně (výdejním místě). Kupující je odstoupením od smlouvy povinen doručit prodávajícímu zboží kompletní včetně kompletní dokumentace, nepoškozené, podle možnosti v originálním obalu a nepoužívaný. Doporučuje se zboží pojistit. Zásilky na dobírku prodávající nepřebírá. Po platném odstoupení od smlouvy prodávající vrátí kupujícímu všechny platby, které kupující prokazatelně uhradil v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy, zejména kupní cenu včetně nákladů na doručení zboží. Prodávající však není povinen uhradit kupujícímu dodatečné náklady, pokud si kupující zvolil jiný způsob doručení, než je nejlevnější běžný způsob doručení nabízen prodávajícím. Dodatečnými náklady se rozumí rozdíl mezi náklady na doručení, které si zvolil kupující, a náklady na nejlevnější běžný způsob doručení nabízen prodávajícím. Platby budou kupujícímu vráceny do 14 kalendářních dnů ode dne, kdy bude prodávajícímu doručeno oznámení kupujícího o odstoupení od kupní smlouvy. Úhrada bude provedena stejným způsobem, jaký použil kupující při své platbě. Tím není dotčeno právo kupujícího dohodnout se s prodávajícím na jiném způsobu platby, pokud v souvislosti s tím kupujícímu nebudou účtovány žádné další poplatky.
 12. V případě, že kupující odstoupí od smlouvy a doručí prodávajícímu zboží, které je použito a je poškozeno nebo neúplné, nebo hodnota předmětného zboží je snížena v důsledku takového zacházení se zbožím, které je nad rámec zacházení potřebného ke zjištění vlastností a funkčnosti zboží, má prodávající vůči kupujícímu nárok na náhradu škody ve výši hodnoty opravy zboží a uvedení zboží do původního stavu, resp. prodávající má právo požadovat od kupujícího proplacení snížení hodnoty zboží a kupující je o této skutečnosti vyrozuměn.
 13. V případě, že kupující odstoupí od smlouvy a doručí prodávajícímu zboží, které je používáno, poškozeno nebo neúplné, zavazuje se kupující uhradit prodávajícímu částku, o kterou se snížila hodnota zboží ve skutečné výši, náklady vzniklé prodávajícímu v souvislosti s opravou zboží a jeho uvedením do původního stavu kalkulovány podle ceny pozáručního servisu zboží.
  Kupující je povinen ve smyslu tohoto bodu všeobecných obchodních podmínek prodávajícímu uhradit náhrady nejvíce ve výši rozdílu mezi kupní cenou zboží a hodnotou zboží v době odstoupení od kupní smlouvy.
 14. Prodávající se zavazuje vrátit kupujícímu částku zaplacenou za příslušné zboží (spolu se všemi platbami, které od něj přijal na základě smlouvy nebo v souvislosti s ní, včetně nákladů na dopravu, dodání a poštovné a jiných nákladů a poplatků) ve lhůtě 14 kalendářních dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Prodávající není povinen vrátit kupujícímu cenu zaplacenou za příslušné zboží před tím, než mu bylo zboží od kupujícího spolu s příslušenstvím včetně dokumentace apod. doručeno nebo dokud kupující neprokáže zaslání zboží spolu s příslušenstvím včetně dokumentace apod. zpět prodávajícímu.
 15. Při odstoupení od smlouvy kupující přebírá přímé náklady na vrácení zboží prodávajícímu nebo osobě pověřené prodávajícím k převzetí zboží. Při odstoupení od smlouvy kupující přebírá přímé náklady na vrácení zboží, které vzhledem k jeho povaze nelze vrátit prostřednictvím pošty. Přímé náklady spojené s vrácením zboží nelze rozumně stanovit předem. Podle dostupných informací je předpokládaný odhad těchto nákladů v závislosti na velikosti, hmotnosti zboží, vzdálenosti odkud se uskutečňuje vrácení zboží a od cen, za které kupujícím vybraný přepravce poskytuje své služby ve výši od 50 Kč do 4 000 Kč.
 16. V případě, že kupující nesplní některou ze svých výše uvedených povinností podle těchto Všeobecných obchodních podmínek, odstoupení od smlouvy není platné a účinné a prodávající není povinen vrátit všechny prokazatelné platby podle těchto Všeobecných obchodních podmínek kupujícímu a zároveň má nárok na úhradu nákladů spojených s odesláním zboží zpět kupujícímu.
 17. Kupující (Spotřebitel) nemůže odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je:
  1. poskytnutí služby, pokud se její poskytování začalo s výslovným souhlasem spotřebitele a spotřebitel prohlásil, že byl řádně poučen o tom, že vyjádřením tohoto souhlasu ztrácí právo na odstoupení od smlouvy po úplném poskytnutí služby, a pokud došlo k úplnému poskytnutí služby,
  2. prodej zboží zhotoveného podle zvláštních požadavků spotřebitele, zboží vyrobeného na míru nebo zboží určeného speciálně pro jednoho spotřebitele,
  3. prodej zboží, které podléhá rychlému snížení jakosti nebo zkáze,
  4. prodej zboží uzavřeného v ochranném obalu, které není vhodné vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů a jehož ochranný obal byl po dodání porušen,
  5. prodej zvukových záznamů, obrazových záznamů, zvukově obrazových záznamů, knih nebo počítačového softwaru prodávaných v ochranném obalu, pokud spotřebitel tento obal rozbalil,
  6. prodej knih nedodávaných v ochranném obalu,
  7. poskytování elektronického obsahu jinak než na hmotném nosiči, pokud se jeho poskytování začalo s výslovným souhlasem spotřebitele a spotřebitel prohlásil, že byl řádně poučen o tom, že vyjádřením tohoto souhlasu ztrácí právo na odstoupení od smlouvy.
 18. Kupní cena zboží vám bude vždy potvrzena v upřesnění objednávky e-mailem. Kupující potvrzuje, že byl seznámen s tím, že součástí objednávky je povinnost zaplatit cenu zboží.
 19. Všechny ceny zboží a služby a všechny poplatky v Internetovém obchodě jsou uváděny včetně DPH. Všechny akce platí do vyprodání zásob, pokud pro konkrétní výrobek není uvedeno jinak. Běžná cena znamená cenu zboží, za kterou předmětem zboží nabízíme bez zohlednění celkových možných bonusů, marketingových kampaní na podporu prodeje a jiných slevových akcí nebo cenu nezávazně doporučenou výrobcem či distributorem, přičemž bude zobrazena vždy ta cena, která lépe odráží cenovou hladinu daného výrobku v daném čase na trhu.
 20. Záruční podmínky jsou upraveny reklamačním řádem:
  1. Pokud zboží vykazuje zjevné vady, tj. zejména pokud je Zboží Kupujícímu předáno v poškozeném transportním obalu, je kupující oprávněn zboží nepřevzít. V takovém případě zůstává zachován nárok kupujícího na poskytnutí řádného plnění prodávajícího nebo na vrácení kupní ceny podle zvolení kupujícího.
  2. V případě, že se po převzetí zboží kupujícím vyskytnou v záruční době vady zboží, může kupující uplatnit svou reklamaci. U výrobků, které na své fungování využívají akumulátor, resp. různé druhy baterií, se běžné opotřebení akumulátoru, resp. baterie, nepovažuje za vadu tohoto výrobku, protože se zde jedná o součásti výrobků, které běžným používáním přirozeně ztrácejí svou životnost.
  3. Délka záruční doby pro kupující, kteří jsou spotřebiteli se řídí platnými ustanoveními zákona, trvá tedy 24 měsíců, s výjimkami stanovenými zákonem. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím. V případě, že je reklamované zboží doručeno poštou nebo kurýrem, odpovědná osoba toto zboží převezme, zkontroluje zásilku, dokumentaci (fakturu, pokladní blok, obal), rozhodující datum na lhůtu plynutí reklamace je datum přijetí od kurýra nebo poštovního doručovatele. Zboží zaslané na dobírku prodávající nepřebírá; doporučujeme zboží pojistit.
  4. Délka záruční doby pro kupující, kteří nejsou spotřebiteli trvá 12 měsíců. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím. V případě, že je reklamované zboží doručeno poštou nebo kurýrem, odpovědná osoba toto zboží převezme, zkontroluje zásilku, dokumentaci (fakturu, pokladní blok, obal), rozhodující datum na lhůtu plynutí reklamace je datum přijetí od kurýra nebo poštovního doručovatele. Zboží zaslané na dobírku prodávající nepřebírá; doporučujeme zboží pojistit.
  5. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy ve všech případech stanovených zákonem. Odstoupení je vůči prodávajícímu účinné od okamžiku, kdy je mu doručeno písemné prohlášení kupujícího o odstoupení od smlouvy. V případě odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší a smluvní strany jsou povinny vrátit vše, co si na jejím základě poskytly.
  6. V případě reklamace prodávající neodpovídá za ztrátu dat, respektive za škodu způsobenou ztrátou dat, které byly uloženy v zařízení. Kupující je povinen si před reklamací data sám zálohovat.
  7. Pokud jde o vadu, kterou lze odstranit, má spotřebitel - kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Spotřebitel - kupující může namísto odstranění vady požadovat výměnu věci, nebo pokud se vada týká jen součásti věci, výměnu součásti, pokud tím prodávajícímu nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem k ceně zboží nebo závažnosti vady.
  8. Prodávající může vždy místo odstranění vady vyměnit závadnou věc za nezávadnou, jestliže to spotřebiteli - kupujícímu nezpůsobí závažné potíže.
  9. Pokud jde o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má spotřebitel - kupující právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit. Stejná práva přísluší spotřebiteli - kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však spotřebitel - kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat. Pokud jde o jiné neodstranitelné vady, má spotřebitel - kupující právo na přiměřenou slevu z ceny věci.
  10. Prodávající poučil spotřebitele - kupujícího o jeho právech tak, že umístil tento Reklamační řád na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího a spotřebitel - kupující měl možnost si ho přečíst v době před odesláním objednávky.
  11. Na základě rozhodnutí kupujícího, je prodávající nebo určená osoba povinna určit způsob vyřízení reklamace ihned, ve složitějších případech do 3 dnů od začátku reklamačního řízení, v odůvodněných případech, zejména pokud se vyžaduje složité technické zhodnocení stavu zboží nejpozději do 30 dnů ode dne zahájení reklamačního řízení. Po určení způsobu vyřízení reklamace prodávající nebo určená osoba reklamaci vyřídí ihned, v odůvodněných případech lze reklamaci vyřídit i později. Vyřízení reklamace však nesmí trvat déle než 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit nebo má právo na výměnu zboží za nové zboží. O ukončení reklamačního řízení a výsledku reklamace informuje prodávající kupujícího e-mailem a zároveň bude kupujícímu spolu se zbožím doručen reklamační protokol. Pokud kupující reklamaci zboží uplatnil během prvních 12 měsíců od uzavření kupní smlouvy, může prodávající vyřídit reklamaci zamítnutím pouze na základě vyjádření znalce nebo stanoviska vydaného autorizovanou nebo akreditovanou osobou nebo stanoviska určené osoby (dále jen "odborné posouzení zboží"). Bez ohledu na výsledek odborného posouzení nemůže prodávající od kupujícího vyžadovat úhradu nákladů na odborné posouzení zboží ani jiné náklady spojené s odborným posouzením zboží.
  12. Pokud kupující reklamaci výrobku uplatnil po 12 měsících od uzavření kupní smlouvy a prodávající ji zamítl, osoba, která reklamaci vyřídila, je povinna v dokladu o vyřízení reklamace uvést, komu může kupující zaslat zboží na odborné posouzení. Jestliže kupující zboží zašle na odborné posouzení určené osobě uvedené v dokladu o vyřízení reklamace, náklady odborného posouzení zboží, jakož i všechny ostatní s tím související účelně vynaložené náklady nese prodávající bez ohledu na výsledek odborného posouzení. Pokud kupující odborným posouzením prokáže zodpovědnost prodávajícího za reklamovanou vadu zboží, může reklamaci uplatnit znovu; během provádění odborného posouzení zboží záruční doba neběží. Prodávající je povinen kupujícímu uhradit do 14 dnů ode dne znovu uplatněné reklamace veškeré náklady vynaložené na odborné posouzení zboží, jakož i všechny s tím související účelně vynaložené náklady. Znovu uplatněnou reklamaci nelze zamítnout.
  13. Reklamace se uplatňuje osobně na kterékoliv prodejně (výdejním místě), případně e-mailem na info@voltride.cz
  14. Společně se zbožím doporučujeme pro rychlejší vyřízení reklamace doložit doklad potvrzující koupi zboží (faktura), který slouží jako záruční list a vyplnit reklamační formulář.
  15. V případě, že kupující využije svého práva a vyžaduje odstranění poruchy zboží opravou, a v záručním listu je pro účely záručních oprav zboží určený jiný subjekt než prodejce, jehož místo podnikání je ve stejném místě jako v případě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na záruční opravu u subjektu uvedeného v záručním listě.
  16. V případě, že není možné uplatnit záruční opravu u jiného subjektu než u prodejce, zajistí záruční opravu prodejce. Prodejce v den přijetí reklamace vystaví kupujícímu doklad o přijetí reklamace zboží, ve kterém přesně označí vady zboží. Po vyřízení reklamace prodejce informuje kupujícího formou dohodnutou s kupujícím.
  17. Dále je kupující oprávněn vyžadovat záruční opravu v autorizovaných servisních střediscích, jejichž seznam je přiložen v dokumentaci ke zboží, případně jej sdělí prodávající na požádání kupujícího.
  18. Reklamace včetně odstranění závady musí být vyřízeny bez zbytečného odkladu, v odůvodněných případech nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit nebo má právo na výměnu výrobku za nový výrobek.
  19. V situaci, kdy je zboží třeba zaslat prodávajícímu nebo servisnímu středisku, koná kupující tak, aby bylo zboží zabaleno do vhodného obalu, který zboží dostatečně ochrání a vyhovuje nárokům na přepravu zboží. V případě přepravy křehkého zboží, doporučujeme označit zásilku příslušnými symboly.
  20. V případě, že je reklamované zboží doručeno poštou nebo kurýrem, odpovědná osoba toto zboží převezme, zkontroluje zásilku, dokumentaci (fakturu, pokladní blok, obal). Rozhodující datum na lhůtu plynutí reklamace je datum přijetí od kurýra nebo poštovního doručovatele.
  21. Odpovědná osoba plně odpovídá za sledování běhu lhůty k reklamaci v souladu s příslušným ustanovením a bezodkladné kontaktování zákazníka o vyřízení reklamace v zákonem stanovené lhůtě formou e-mailu, SMS, resp. doporučeného dopisu.
  22. Servisní středisko po řádném vyřízení reklamace vyzve kupujícího telefonicky, e-mailem nebo jiným způsobem dohodnutým s kupujícím k převzetí opraveného zboží a reklamačního protokolu, resp. bude po vzájemné dohodě zboží spolu s reklamačním protokolem doručen kupujícímu formou doporučené zásilky.
  23. Při jakékoliv návštěvě servisního technika u kupujícího je třeba, aby byl vyhotoven protokol o zjištěných poruchách a formě jejich odstranění. Bez takovéhoto protokolu není návštěva servisního technika brána v úvahu.
  24. Nárok na uplatnění záruky zaniká v případě neodborné montáže nebo neodborného uvedení zboží do provozu, stejně jako při neodborném zacházení s ním, tj. zejména při:
   1. porušení ochranných pečetí a nálepek, pokud na výrobku nějaké jsou
   2. používání zboží v podmínkách, které svými parametry neodpovídají parametrům uvedeným v dokumentaci ke zboží
   3. poškození vodou
   4. používání zboží v rozporu se zdravým rozumem, přetěžováním či nadměrným namáháním
   5. používání zboží v rozporu s bezpečnostními pravidly uvedenými na této stránce
  25. Uváděné parametry deklarované výrobcem jsou vždy za ideálních podmínek. Nesoulad mezi deklarovanými parametry výrobcem a mezi uživatelsky naměřenými parametry není důvodem k reklamaci. Zákazník má možnost si zboží bezplatně vyzkoušet v našich prodejnách, případně zboží do 14 dnů vrátit bez udání důvodu, pokud není spokojen s parametry výrobku při reálném používání.
  26. Pokud výrobek obsahuje měřicí zařízení (rychloměr, teploměr a podobně), tyto nejsou certifikovány a jejich přesnost není garantována a může být ovlivněna například teplotou, sježděním pneumatiky. Jde o přibližné hodnoty a přesnost těchto údajů nemůže být předmětem reklamace.
  27. V případě, že kupující - spotřebitel nebyl spokojen s vyřízením reklamace prodávajícím nebo pokud se kupující - spotřebitel obrátil na prodávajícího s žádostí o nápravu a nebyl spokojen se způsobem, kterým prodávající vyřídil jeho reklamaci nebo pokud se domnívá, že prodávající porušil jeho práva, má kupující - spotřebitel právo obrátit se na prodávajícího s žádostí o nápravu. Pokud prodávající na takovou žádost odpoví zamítavě nebo neodpoví do 30 dnů ode dne jejího odeslání, má kupující - spotřebitel právo podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu subjektu alternativního řešení sporů. Subjektem alternativního řešení sporů je Česká obchodní inspekce, Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, resp. jiná příslušná oprávněná právnická osoba zapsaná v seznamu subjektů alternativního řešení sporů vedeném Ministerstvem průmyslu a obchodu (seznam je dostupný na stránce www.mpo.cz). Kupující - spotřebitel je oprávněn si vybrat subjekt alternativního řešení spotřebitelských sporů, na který se obrátí. Spotřebitel může k podání návrhu na alternativní řešení svého sporu využít platformu pro řešení sporů on-line, která je dostupná na webové stránce http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
  28. V případě jakékoli reklamace informuje kupující prodávajícího o uplatnění reklamace a dohodne se s ním na nejvhodnější formě reklamačního postupu. Prodávající s přihlédnutím k povaze reklamace nabídne kupujícímu, aby ho navštívil servisní technik a opravu poruch zboží udělal na místě případné instalace, tj. u kupujícího, nebo doporučí zboží dopravit do servisního střediska.
  29. Reklamační oddělení:
   Voltride s.r.o.
   Purkyňova 35F
   602 00 Brno

   E-mail: info@voltride.cz, telefon: 22 888 5306
  30. Záruční doba na zboží je 24 měsíců ode dne uzavření kupní smlouvy, pokud není stanovena jiná záruční doba pro konkrétní zboží, a běží ode dne převzetí zboží a potvrzení potřebných dokumentů souvisejících se zbožím oprávněnou osobou. Záruční doba 24 měsíců platí při prodeji zboží pro soukromou potřebu. Pokud kupující není spotřebitel ve smyslu článku § 419 Občanského zákoníku Zákon č. 89/2012 Sb., záruční doba trvá 12 měsíců.
  31. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou kupující nemohl používat zboží z důvodu záruční opravy zboží.
  32. V případě výměny zboží za nové dostane kupující doklad, na kterém bude uvedeno vyměněné zboží. Případné další reklamace se uplatňují na základě původního dodacího listu a tohoto reklamačního dokladu.
  33. Veškeré opravy uplatněné právem jsou v záruční době bezplatné.
  34. V případě reklamace neodpovídáme za ztrátu dat, respektive za škodu způsobenou ztrátou dat, které byly uloženy v zařízení.
  35. Záruční doba začíná převzetím zboží.
  36. Do záruční doby se nepočítá doba od reklamace zboží až do doby, kdy je kupující povinen po skončení záruční opravy zboží převzít.
  37. Pro uplatnění záruky se stačí prokázat pouze daňovým dokladem (fakturou nebo pokladním bločkem), který slouží jako záruční list, avšak pokud byl při koupi dodán i záruční list, doporučujeme ho při uplatnění záruky předložit.
  38. Daňový doklad vám bude odeslán v den dodání zboží formou e-mailu.
 21. Prodávající neodpovídá za opožděnou dodávku zboží zaviněnou udáním nesprávné adresy kupujícího. Kupující je oprávněn důkladně zkontrolovat zboží, jakož i jeho obal, při jeho převzetí od přepravce/kurýra a potvrdit svým podpisem převzetí zboží na dokladu o převzetí zboží. V případě, že kupující zjistí, že zboží nebo obal zboží je mechanicky poškozen, je povinen tuto skutečnost oznámit dopravci a za jeho přítomnosti zkontrolovat stav zboží. V případě zjištění poškození zboží při jeho převzetí kupujícím je ten povinen ihned při převzetí zboží vyhotovit záznam o rozsahu a povaze poškození zboží (škodní zápis), jehož správnost potvrdí dopravce.
  Reklamaci za případné nedodání zboží vinou kurýra nebo poškození zboží zaviněné kurýrní službou je nutné v takových případech uplatňovat přímo u pracovníka kurýrní služby. Poškozené zboží kupující od kurýra nepřevezme a poškození zboží kupující zaznamená do dokladu o převzetí zboží.
  Reklamace mechanického poškození zboží, které nebylo patrné při převzetí zásilky, je nutné uplatnit okamžitě po převzetí zásilky, nejpozději v čase, který je určen u jednotlivých přepravních společností v dokumentu "Způsoby doručení" a "Reklamace". Nároky z pozdějších zjištěných vad takto poškozeného zboží lze uplatnit, pokud se prokáže, že reklamované vady mělo zboží již v době převzetí od dopravce. Před prvním použitím je kupující povinen prostudovat záruční podmínky včetně návodu na obsluhu a následně se těmito informacemi důsledně řídit.
 22. Kupující má právo zrušit objednávku bez udání důvodu kdykoliv před expedicí zboží a to prostřednictvím elektronické pošty nebo telefonicky. V případě nedodání zboží z důvodu vyšší moci nebo z důvodu ukončení jeho výroby prodávající neprodleně informuje kupujícího o důvodu nedodání. V případě úhrady kupní ceny nebo její části budou při zrušení objednávky finanční prostředky vráceny kupujícímu ve lhůtě 14 kalendářních dnů stejným způsobem, jaký použil kupující při své platbě. Tím není dotčeno právo kupujícího dohodnout se s prodávajícím na jiném způsobu platby, pokud v souvislosti s tím kupujícímu nebudou účtovány žádné další poplatky.
 23. Body 8. až 16. těchto všeobecných obchodních podmínek výslovně neplatí pro subjekty nesplňující definici spotřebitele uvedenou v § 419 Občanského zákoníku Zákon č. 89/2012 Sb.
 24. Pokud spotřebitel není spokojen se způsobem, kterým prodávající vyřídil jeho reklamaci nebo pokud se domnívá, že prodávající porušil jeho práva, má možnost obrátit se na prodávajícího s žádostí o nápravu. Pokud prodávající na žádost o nápravu odpoví zamítavě nebo neodpoví do 30 dnů ode dne jejího odeslání, spotřebitel má právo podat návrh na zahájení alternativního řešení svého sporu.
  Příslušným subjektům na alternativní řešení spotřebitelských sporů s prodávajícím Voltride s.r.o., se sídlem Nové sady 988/2, 602 00 Brno, IČ: 083 34 129, Spisová značka C, C113015, Krajský soud v Brně je Česká obchodní inspekce Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, www.coi.cz nebo jiná příslušná oprávněná právnická osoba zapsaná v seznamu subjektů alternativního řešení sporů vedeném Ministerstvem průmyslu a obchodu (seznam je dostupný na stránce http://www.mpo.cz); spotřebitel má právo volby, na který z uvedených subjektů alternativního řešení spotřebitelských sporů se obrátí.
  Kupující - spotřebitelé jsou oprávněni použít platformu řešení sporů online (dále jen jako "RSO") na řešení svých sporů, v jazyce, který si zvolí. Kupující - spotřebitel může na alternativní řešení svého sporu využít platformu RSO, která je dostupná na webové stránce http://ec.europa.eu/consumers/odr/ . Kupující - spotřebitel při předkládání podání platformě RSO vyplní elektronický formulář stížnosti. Informace, které předloží, musí být dostatečné k určení příslušného subjektu alternativního řešení sporů online. Kupující - spotřebitel může přiložit dokumenty na podporu své stížnosti.
 25. Osobní údaje a jejich ochrana
  Informace o zpracování osobních údajů naleznete na webové stránce Internetového obchodu v sekci Ochrana osobních údajů. Kupující bere na vědomí, že je povinen prodávajícímu poskytnout osobní údaje ve správné a pravdivé formě a je také povinen informovat prodávajícího o každé změně svých osobních údajů. Kupující potvrzuje, že osobní údaje, které poskytl, jsou správné.
 26. Zaškrtnutím políčka před odesláním objednávky kupující vyjadřuje, že se seznámil s těmito všeobecnými obchodními podmínkami, v plném rozsahu porozuměl jejich obsahu a že s nimi souhlasí.
 27. Na vztahy neupravené těmito všeobecnými obchodními podmínkami se vztahují příslušná ustanovení.
 28. Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti vůči kupujícímu uzavřením kupní smlouvy.
 29. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto všeobecných obchodních podmínek. Platně uzavřená smlouva se však řídí všeobecnými obchodními podmínkami v čase, ve kterém byla uzavřena.
 30. Veškeré materiály publikované na webových stránkách společnosti Voltride s.r.o. jsou chráněny autorským zákonem. Produkty a služby, které jsou na webových stránkách uvedeny, informace o nich a jejich vyobrazení mohou být chráněny dalšími právy dotčených osob. Názvy a označení výrobků, služeb, firem a společností mohou být registrovanými obchodními známkami příslušných vlastníků.
  Jakákoliv část webových stránek společnosti (zvláště popisy a vyobrazení prodávaných produktů, popis nákupu a rozdělení kategorií a parametrů) nesmí být zkopírována elektronickou nebo mechanickou cestou a zpřístupněna veřejnosti bez předchozího písemného svolení držitele autorských práv.
 31. Společnost Voltride s.r.o. upozorňuje, že informace na webových stránkách jejích obchodů jsou zčásti přebírány od třetích stran, mohou obsahovat věcné a technické nepřesnosti či typografické chyby a mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění. Společnost Voltride s.r.o. může kdykoliv bez předchozího upozornění změnit produkty a služby popsané na svých stránkách a negarantuje věcnou správnost jejich obsahu.
  Společnost Voltride s.r.o. nenese vůči jiné straně odpovědnost za přímé, nepřímé, mimořádné nebo jiné následné škody, způsobené použitím informací z jejích nebo odkazovaných webových stránek, včetně (ale ne výhradně) ušlého zisku, vynaložených nákladů, přerušení činnosti a dalších škod. Společnost Voltride s.r.o. neposkytuje žádné garance a záruky kromě záruk vyplývajících ze zákona a záruk, které nad rámec zákona poskytují dodavatelé výrobků a poskytovatelé služeb, které jsou nabízeny na webových stránkách jejích obchodů, pokud je to u takových výrobků a služeb výslovně uvedeno. Informace uvedené na webových stránkách společnosti Voltride s.r.o. nelze interpretovat jako prohlášení o vhodnosti výrobků a služeb pro některý konkrétní účel, pokud takové prohlášení zákazník neobdržel od společnosti Voltride s.r.o. v písemné podobě poté, co ji v případě pochybností kontaktoval.

 

VOP Voltride Care

Všeobecné obchodní podmíenky služeb Voltride Care a Voltride Care Plus

 

 1. Voltride Care je rozšířená záruka a oprava zboží zakoupeného od prodávajícího a Voltride Care Plus je rozšířená záruka, oprava zboží a bezplatný servis zboží zakoupeného od prodávajícího. Kromě výše uvedeného obsahují tyto služby i další výhody uvedené v tabulce níže v rámci těchto obchodních podmínek. Je to placená služba, kterou si lze připlatit při koupi za předem určený příplatek a jejím cílem je zajistit bezstarostné vlastnictví zakoupeného zboží. V žádném případě nejde o službu pojištění a takto není služba ani nabízena. Z tohoto důvodu neposkytuje žádnou ochranu kupujícímu při krádeži zboží a může být poskytnuta pouze, pokud kupující disponuje zakoupeným zbožím.
 2. Vzhledem k tomu, že nejde o službu pojištění, kupující bere na vědomí, že poskytnutí bezplatné opravy, servisu či náhradního vozidla (elektrické koloběžky) je možné výhradně v případě, že kupující donese zakoupené zboží spolu s dokladem o jeho koupi a s dokladem o zakoupení služby Voltride Care a že pokud zbožím již nedisponuje (například z důvodu krádeže), nebudou mu poskytnuty žádné služby, zejména ne náhradní vozidlo. Služba Voltride Care v tomto případě nezaniká a například v případě, že bude dané zboží znovu nalezeno, je možné Voltride Care nadále uplatnit.
 3. Službu Voltride Care je možné si zakoupit pouze při koupi nového zboží, případně před jeho doručením, protože jde o nehmotný produkt. Například pokud si zakoupíte zboží v pondělí, ale kurýr vám ho doručí až ve středu. Podmínkou je úhrada služby ještě před doručením zboží, v případě mezibankovního převodu se počítá den odepsání prostředků z účtu kupujícího.
 4. Voltride Care zaniká:
  1. výpovědí ze strany kupujícího nebo prodávajícího do 14 dnů od zakoupení. V tomto případě, pokud nedošlo k žádnému využití služby, vrátí prodávající plnou výši poplatku za službu na účet kupujícího do 14 dnů od obdržení písemné výpovědi.
  2. uplynutím dohodnuté doby platnosti služby
  3. zánikem nebo odcizením zboží, ke kterému se služba vztahuje
  4. poskytnutím náhradního zboží v případě neopravitelného poškození, nebo v případě poškození, jehož oprava by byla nákladnější než poskytnutí srovnatelného zboží
  5. platným odstoupením od kupní smlouvy v zákonné záruční lhůtě z důvodu záruční vady zboží. V takovém případě prodávající vrátí poměrnou zbývající část platby za Voltride Care podle počtu dní, který byl pro zboží platný v poměru ke zbývajícím dnům do konce platnosti služby
  6. odstoupením od poskytování služby ze strany prodávajícího. V tomto případě prodávající vrátí poměrnou zbývající část platby za Voltride Care podle počtu dní, který byl pro zboží platný v poměru ke zbývajícím dnem do konce platnosti služby. Prodávající může od poskytování služby odstoupit kdykoliv během trvání služby bez udání důvodu, například pokud má podezření, že dochází ke zneužívání služby ze strany kupujícího.
 5. Postup při uplatnění Voltride Care:
  1. Voltride Care je poskytován na servisní služby související s poškozením zboží (v případě Voltride Care Plus na všechny servisní služby), které si kupující vyžádá v souvislosti se zakoupeným zbožím ve formě servisu a poskytnutí náhradního vozidla (elektrické koloběžky) po dobu opravy.
  2. Kupující je povinen při objednání servisu jasně uvést, že jde o zboží se službou Voltride Care, případně Voltride Care Plus a také potvrdit datum servisu a také zda bude požadovat náhradní vozidlo.
  3. Prodávající může potvrdit nebo navrhnout jiný termín servisních prácí a převzetí náhradního vozidla, podle jeho aktuálních kapacit a dostupnosti náhradních vozidel, avšak bez zbytečného odkladu tak, aby kupující čekal pouze minimální možnou dobu podle kapacit prodávajícího.
  4. V případě, že zařízení váží méně než 20 kg a nachází se na území ČR, prodávající zajistí na své náklady kurýra, který přijde zařízení vyzvednout, případně jej může kupující přinést osobně na prodejnu prodávajícího na základě vzájemné dohody. Pokud jde o těžší zařízení, nebo se toto nenachází na území ČR, náklady na převoz zařízení do servisu prodávajícího nese kupující, pokud se s prodávajícím nedohodnou jinak.
  5. Pokud se prodávající a kupující dohodli na poskytnutí náhradního vozidla, toto si kupující může po dohodě v dohodnutém termínu osobně vyzvednout na prodejně prodávajícího nebo mu ho prodávající doručí bezplatně kurýrem na území ČR. V případě, že má být toto vozidlo poskytnuto mimo území ČR, náklady na převoz vozidla nese kupující, pokud se s prodávajícím nedohodnou jinak. Nárok na využití náhradního vozidla trvá po celou dobu opravy včetně doby přepravy opraveného zboží k zákazníkovi. Po doručení opraveného zboží tento nárok zaniká a po jeho zániku prodávající zajistí kurýra na převoz zařízení k prodávajícímu, případně jej po dohodě může zákazník vrátit na prodejně prodávajícího. V případě, že je poskytnuto náhradní vozidlo mimo území ČR, náklady na převoz vozidla nese kupující, pokud se s prodávajícím nedohodnou jinak. Kupující se zavazuje k poskytnutému vozidlu chovat s náležitou opatrností, používat jej pouze v souladu s návodem, zdravým rozumem a s příručkou bezpečné jízdy vydanou prodávajícím, která se nachází na webovém sídle prodávajícího. V případě, že na vypůjčeném náhradním vozidle nastane poškození, náklady na jeho opravu nese kupující v plné výši použitých náhradních dílů, přičemž prodávající nebude účtovat poplatek za provedenou práci.
  6. Po provedení opravy na zboží, nebo jeho náhradě podobným zbožím, toto bude odeslán prodávajícím na adresu určenou kupujícím bezplatně v případě, že je uvedena adresa na území ČR a zařízení váží méně než 20 kg. Pokud jde o těžší zařízení, nebo se toto nenachází na území ČR, náklady na převoz zařízení ze servisu prodávajícího nese kupující, pokud se s prodávajícím nedohodnou jinak.
  7. Za každé jednotlivé využití Voltride Care (kromě bezplatného servisu v rámci Voltride Care Plus) si účtuje prodávající servisní poplatek ve výši 1300 Kč, nebo 10 % z hodnoty opravy, pokud je to více než 1300 Kč. Hodnota opravy se počítá jako cena použitých náhradních dílů a 1000 Kč za hodinu práce. Pokud má kupující zaplacen Voltride Care Plus, práce se nepočítá do celkové hodnoty opravy. Tento poplatek je kupující povinen uhradit prodávajícímu nejpozději do momentu převzetí zboží.
 6. Definice a podmínky jednotlivých služeb poskytovaných během platnosti Voltride Care na zboží:
  1. Bezplatná oprava poškozeného vozidla bez ohledu na způsob poškození. Výjimky, kdy prodávající neposkytne bezplatnou opravu, jsou popsány níže v těchto obchodních podmínkách.
  2. Náhradní vozidlo během jakékoliv opravy. Toto bude poskytnuto i v případě uplatnění standardní zákonné záruky.
  3. Územní platnost není omezena na území ČR, avšak mimo území ČR nese náklady na přepravu zboží i náhradního vozidla kupující v plné výši.
  4. Pokud servisní technik prodávajícího posoudí, že oprava již není možná, případně, že oprava by byla nákladnější než obdobné zboží s obdobným použitím, prodávající poskytne kupujícímu bezplatně náhradní zboží podobných nebo lepších parametrů než původní zboží. Pokud bylo původní zboží v zákonné záruce, prodávající poskytne stejná práva na dodané zboží, jako by měl kupující na původní (vyměněné zboží). Původní (poškozené) zboží přechází do vlastnictví prodávajícího a nové (náhradní) zboží přechází do vlastnictví kupujícího. V tomto případě zároveň zaniká Voltride Care, kupující si však může zakoupit nový Voltride Care na náhradní zboží za zvýhodněnou cenu dle dohody s prodávajícím. Posouzení, zda je poskytnuto náhradní zboží podobných nebo lepších parametrů je výhradně v kompetenci prodávajícího. Náhradní zboží může být již používáno, například jako předváděcí vozidlo, musí však být používáno méně, nebo srovnatelně s původním zbožím. Může obsahovat vady odpovídající běžnému používání, tyto však nesmí bránit jeho řádnému užívání, například může jít o drobné škrábance a podobně.
  5. V případě, že servisní technik rozhodne, že zboží bude opraveno, oprava se vztahuje pouze na poškození bránící řádnému užívání zboží a nevztahuje se na všechny ostatní poškození. Například nebudou měněny díly, které jsou sice kosmeticky poškozeny, ale nebrání jejich řádnému užívání.
  6. Voltride Care obsahuje možnost bezplatné inzerce na webovém sídle prodávajícího v případě, že se kupující rozhodne své zboží dále prodat. O tuto možnost může kupující prodávajícího požádat e-mailem uvedeném na kontaktní podstránce webového sídla prodávajícího.
 7. Definice a podmínky jednotlivých služeb poskytovaných během platnosti Voltride Care Plus na zboží:
  1. Všechny body uvedené v bodě 6. těchto podmínek Voltride Care a navíc:
  2. Bezplatný běžný servis (defekt, servis brzd, běžná kontrola, montáž doplňků, nastavení brzd, nastavení řízení apod.)
  3. Expresní záruční a přednostní pozáruční servis, pod čímž se rozumí, že prodávající provede všechny servisní úkony s minimálním možným zdržením v rámci jeho možností bez zbytečného zdržení. Tyto podmínky však nezaručují žádnou konkrétní dobu nebo termín provedení takového servisu.
  4. Náhradní vozidlo během jakéhokoliv běžného servisu, podle podmínek uvedených výše pro zapůjčení náhradního vozidla.
  5. Bezplatný test baterie, její kapacity a stavu, přičemž případnou přepravu hradí kupující.
  6. Slevu 5 % na jakýkoliv nákup v e-shopech a prodejnách prodávajícího, přičemž tato neplatí na již zlevněné zboží, pokud se prodávající a kupující nedohodnou jinak.
  7. Slevu 10 % na všechny náhradní díly, doplňky a spotřební zboží během trvání Voltride Care týkající se zboží, na které se vztahuje Voltide Care Plus, pokud tyto již nejsou ve slevě.
  8. Slevu 10 % na náhradní baterii pro zboží, na které se vztahuje Voltide Care Plus, pokud tato již není ve slevě.
  9. Přednostní zákaznickou podporu, pod čímž se rozumí poskytnutí podpory neprodleně v rámci možností prodávajícího a to bez zbytečných odkladů.
  10. Sleva 30 % na vstup na akce a závody Voltrace, organizované prodávajícím a to včetně případných startovacích poplatků.
  11. Přednostní zařazení do pořadníku při předobjednávkách na nové zboží. Kupujícím musí zůstat kupující, který si zaplatil Voltride Care.
  12. Zapůjčení jakékoliv koloběžky a vozidla z půjčoven prodávajícího na dvě hodiny bezplatně.
  13. Slevu 25 % na služby půjčovny prodávajícího.
  14. Bezplatné vystavení zboží na prodejně pokud se kupující rozhodne zařízení prodat. Tato služba podléhá dohodě a nemusí být vždy dostupná z kapacitních a logistických důvodů. Zařízení musí být nabídnuto za cenu odpovídající aktuálnímu stavu, kapacitě baterie, či najetým kilometrům a prodávající si vyhrazuje právo jeho vystavení odmítnout. Doba vystavení je předmětem vzájemné dohody, zpravidla však není delší než dva týdny. Prodávající není prodávajícím tohoto vystaveného zboží a nenese zodpovědnost za cenotvorbu a nevstupuje do obchodně-právního vztahu s novým kupujícím.
  15. Bezplatné ocenění hodnoty a bezplatné potvrzení o dobrém stavu zařízení před prodejem, přičemž přepravu zboží za účelem ocenění nese kupující.
  16. Bezplatný převod vlastnictví zařízení v elektronické servisní knížce.
  17. Bezplatný převod Voltride Care Plus při prodeji na nového majitele. O tomto převodu je kupující povinen informovat prodávajícího nejpozději do tří dnů od prodeje novému majiteli e-mailem, a to včetně těchto údajů o novém majiteli: jméno, příjmení, adresa, e-mail a telefonní číslo, případně název firmy, IČO a DIČ v případě, že jde o právnickou osobu.
 8. Výjimky, kdy nebudou poskytnuty služby podle bodů 6, případně 7 v případě Voltride Care Plus:
  1. Ztráta, případně krádež zboží, nebo jeho části. V případě ztráty části zboží bude uplatněna sleva na nákup této části, ale nebude poskytnuta bezplatně. Kupující musí doručit všechny poškozené díly před provedením bezplatné opravy.
  2. Poškození, které nebrání zboží plnohodnotně využívat, například škrábance či drobné poškození.
  3. Na poškození způsobené vandalismem, z důvodu nedostatečného zajištění před poškozením nebo z důvodu nedbalosti při péči o zboží. Například pokud kupující ponechá zboží přes noc bez dozoru zamčené na místě pro kola. Platí zásada zdravého rozumu a poškození musí pocházet z nehody / pádu a podobně.
  4. Na poškození způsobené zacházením proti zdravému rozumu, vyšší mocí (zejména povětrnostními podmínkami, terorismem, úderem blesku, záplavou atd.), používáním jinak, než je uvedeno v návodu, extrémním používáním (například na závodech), používáním jinak než k přepravě, přetěžováním zařízení, působením vody a vlhkosti, ignorováním potřebného servisu, neodbornou montáží nebo zásahy do zařízení a nezodpovědným skladováním a podobně.
  5. V případě hrubého zanedbání péče o zboží nebo v případě hrubého zacházení se zbožím, které se příčí přirozenému zájmu kupujícího o zachování dlouhověkosti zboží.
  6. Na běžné opotřebení a spotřební materiál s přihlédnutím k věku a kilometrům na vozidle. Například se nevztahuje na sjeté pneumatiky, brzdové komponenty, postupnou ztrátu kapacity baterie, opotřebení nejvíce namáhaných částí, škrábance a podobně.
  7. Voltride Care je možné využívat v rámci férového používání a zdravého rozumu a je poskytováno jednotlivcům i firmám, ovšem firmy mohou Voltride Care využívat pouze, pokud na vozidle jezdí zaměstnanci a nepoužívají ho přímo k podnikatelské činnosti, například ho nelze uplatnit, pokud kupující provozuje půjčovnu nebo sdílené koloběžky.
  8. V případě, že k poškození došlo užíváním, které je v rozporu s návodem (příručkou) na bezpečnou jízdu, která je zveřejněna na webovém sídle prodávajícího, a je dostupná na této stránce.
  9. Běžné opotřebení, zanedbání údržby nebo poškození postupným působením koroze, vlhkosti, tepla nebo chladu.
  10. Spotřební materiál (baterie, náplně, žárovky, kabely apod.) či poškození příslušenství, věci jako např. nabíječka baterií, odrazky.
  11. Poškození zboží, které nemá vliv na funkčnost a použitelnost zboží (např. poškrábání, zbarvení apod.).
  12. Poškození zboží běžnou údržbou, čištěním, chybným nastavením.
  13. Poškození zboží ohněm, vodou, vodní párou, chemikáliemi apod.
  14. Ztrátu zboží nebo jeho části.
  15. Poškození, ke kterému došlo úmyslným jednáním vlastníka zboží nebo třetí osoby, které vedlo k poškození zboží.
  16. Poškození jednáním vlastníka zboží nebo třetí osoby ve formě vědomé nedbalosti. Vědomou nedbalostí se rozumí počínání (jednání či opomenutí), při kterém musel být vznik škody nebo jiné újmy předpokládaný nebo očekávaný a vlastník zboží věděl, že při takovém řízení nebo opomenutí, škoda či jiná újma nastane nebo může nastat, ale bez přiměřených důvodů spoléhal, že nenastane, případně byl s jejím vznikem srozuměn nebo mu její vznik byl lhostejný.
  17. Za vědomou nedbalost mimo jiné považují například tyto případy:
   1. pád zboží
   2. poškození zboží v důsledku vystavení se rizikové činnosti, jako například rychlá jízda v terénu
  18. Poškozením zboží zaviněným dítětem nebo domácím zvířetem v případě, kdy si vlastník nebo třetí osoba nepočínala tak, aby zabránila škodě či omezila pravděpodobnost vzniku škody na věci.
  19. Poškození zboží, ke kterému došlo používáním věci v rozporu s návodem od výrobce nebo účelem, na který je věc určena, včetně použití výrobcem neschválených doplňků.
  20. Poškození zboží způsobené chybami v softwaru, chybnou instalací softwaru.
  21. Poškození zboží v důsledku kolísání nebo přerušení dodávky elektrické energie z jakéhokoliv důvodu.
  22. Poškození zboží v souvislosti s občanskými nepokoji, válečnými událostmi nebo působením radiace.
  23. Na jakékoliv škody vzniklé na životě, zdraví či majetku jiném než je dané zboží, následně a / nebo v příčinné souvislosti se škodou na zboží.
  24. Škody vzniklé půjčením zboží třetí osobě mladší 18 let, případně osobě řádně nepoučené o návodu a bezpečném používání zboží.
  25. Škodě na příslušenství zboží.
  26. V případě, že není možné ověřit, zda jde o zboží, na které se vztahuje Voltride Care, například pokud je nečitelné nebo poškozené výrobní číslo, nebo dané zboží není možné jednoznačně identifikovat.
 9. O tom, zda prodávající poskytne služby uvedené v bodech 6 a 7 rozhoduje výlučně prodávající, s přihlédnutím na dobré mravy a dobrý zájem služby poskytnout. Pokud se však prodávající rozhodne služby neposkytnout z důvodů uvedených v bodě 8, kupující se vzdává práva toto rozhodnutí jakkoli napadnout a bere na vědomí, že půjde o výlučné rozhodnutí servisního technika prodávajícího. Pokud s jeho rozhodnutím nesouhlasí, může požádat prodávajícího o opětovné posouzení jiným technikem, případně se mohou dohodnout na slevě z potřebných prací, ale i ta je ve výhradní kompetenci prodávajícího.
 10. Kupující má povinnost dbát na to, aby k poškození zboží nedošlo a v případě, že k němu dojde a chce si nárokovat bezplatnou opravu, je povinen tento úmysl neprodleně oznámit prodávajícímu.
 11. Prodloužení Voltride Care je možné pouze během platnosti, a to nejpozději jeden den před koncem platnosti Voltride Care a Voltride Care Plus. Prodávající si vyhrazuje právo další prodloužení odmítnout. V případě zájmu o prodloužení kontaktuje kupující prodávajícího telefonicky nebo e-mailem, kde si dohodnou další postup.
 12. O vlastnictví Voltride Care vystaví prodávající kupujícímu písemné potvrzení prostřednictvím e-mailu, ve kterém je definováno zboží, kterého se Voltride Care týká a to zejména jeho výrobní číslo a to včetně dat platnosti.
 13. V případě zániku Voltride Care nebo Voltride Care Plus zaniká jakýkoliv nárok kupujícího na další služby Voltride Care a to i retrospektivně, přičemž nezáleží na tom z jakého důvodu k zániku platnosti došlo. Například pokud došlo k poškození před koncem platnosti, ale kupující si opravu nenárokoval.

GDPR

Ochrana osobních údajů

Podrobné informace ohledně ochrany osobních údajů naleznete na samostatné stránce.

Do košíku jste vložili
Počet
Dohromady
There are 0 products in your cart. There are 0 products in your cart.
Dohromady (s DPH)
Pokračovat v nákupu